Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    

Artykuły, opinie

Dorota Krekora-Zając
   Konferencja została zorganizowana jako coroczny kongres BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular Resources Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium), która jest jedną z największych organizacji ogólnoświatowych zrzeszających biobanki zbierające i wykorzystujące ludzkie tkanki i komórki dla celów badawczych. Było to spotkanie lekarzy, genetyków, biologów, etyków i prawników zajmujących się problematyką biobankowania ludzkich próbek biologicznych. Zagadnienia dotyczące zbierania, przetwarzania i wykorzystywania dla celów naukowych ludzkich próbek biologicznych przez biobanki jest obecnie jednym z ważniejszych zagadnień bioetycznych dyskutowanych na świecie.
Prawo i Medycyna nr 61 /23-06-2016, 14:10
Agnieszka Szufarska
   Z polskiego punktu widzenia konstrukcja prawna amerykańskiego systemu ochrony zdrowia stoi w opozycji do modelu kontynentalnego, opartego na przyjęciu fundamentalnego prawa jednostki do ochrony zdrowia finansowanego ze środków publicznych. Systemowa analiza amerykańskiej służby zdrowia z punktu widzenia publicznoprawnego do 2012 r. nie była obecna na polskim rynku wydawniczym. Stąd z uznaniem należy ocenić wydanie monografii Krzysztofa F. Bolta, która uzupełnia lukę poznawczą w omawianym zakresie.
Prawo i Medycyna nr 61/10-05-2016, 09:25
Joanna Wojnarowska
   24 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyła się ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Współczesne problemy w transplantologii - prawo, medycyna, filozofia. Organizatorami przedsięwzięcia były Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant. Obrady toczyły się w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich i podzielone zostały na trzy panele. Każdy z nich składał się z kilku wystąpień prelegentów i następującej po nich dyskusji.
Prawo i Medycyna nr 60 /13-01-2016, 15:25
Ryszard Grenda

1. Dyskusja w części B - zgoda sądu na oddanie narządu do transplantacji przez żywego niespokrewnionego dawcę

2. Dyskusja w części C: Przeszczepienie „ciała do głowy"

Prawo i Medycyna nr 60 /13-01-2016, 14:16
Dorota Krekora-Zając
   Problematyka biobankowania ludzkiego materiału biologicznego w Polsce nie była dotychczas przedmiotem monografii bioetycznej, jest to zatem pierwsze tak kompleksowe opracowanie dotyczące tej tematyki. Zagadnienie jest tematem niezwykle ważnym i aktualnym. Rozwój biobanków jest bowiem warunkiem sine qua non rozwoju wszystkich nauk o człowieku. Ponadto należy wskazać, że w Polsce od wielu lat rozwija się rynek biobanków przy całkowitym braku regulacji prawnej ich funkcjonowania. Recenzowana monografia nie jest pozycją typowo prawniczą, choć zostały w niej częściowo omówione regulacje prawne działania biobanków w Polsce i Europie. Niewątpliwie wpisuje się ona w nurt publikacji bioetycznych, w których zastosowano metodę Ethical, Legal and Social Implications Analysis.
Prawo i Medycyna nr 60 /13-01-2016, 10:43
Sebastian Niegowski, Natalia Rytych
   Podczas rozmów o amerykańskiej służbie zdrowia często poruszany jest temat bardzo wysokich rachunków, które pacjenci dostają po wyjściu ze szpitala. Na własnej skórze doświadczają tego zarówno turyści, którym przydarzył się nieszczęśliwy wypadek w Stanach Zjednoczonych, ale również Amerykanie, którzy często za kilkudniowy pobyt w szpitalu muszą zapłacić więcej niż za luksusowy samochód prosto z salonu.
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k./17-08-2015, 11:44
Karolina Zalewska-Zbiciak
   Zgodnie z treścią ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2011, Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia (art. 15 w/w ustawy).
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy /18-12-2014, 14:52
Rafał Gutowski
   Z dniem 1 lipca 2014 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie czasu pracy niektórych pracowników medycznych. Zmiana czasu pracy dotyczy pracowników: radiologii, medycyny nuklearnej, radioterapii, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sadowej i prosektoriów.
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy/24-11-2014, 10:21

Nowe prawo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 24 lutego. Termin zgłaszania uwag mija 29 lutego 2012 roku.
MZ/28-02-2012, 09:13
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia rozporządzenia Ministra Zdrowia – w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 21 lutego. Termin zgłaszania uwag mija 9 marca 2012 roku.
MZ/28-02-2012, 09:12
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych został przekazany do uzgodnień wewnętrznych w dniu 21 lutego 2012. Termin zgłaszania uwag mija 29 lutego 2012 roku.
MZ/23-02-2012, 08:54
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Termin zgłaszania uwag mija 9 marca 2012.
MZ/17-02-2012, 09:45
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich został przekzany do uzgodnień międzyresortowych 10 lutego. Termin zgłaszania uwag mija 17 lutego 2012 roku.
MZ/15-02-2012, 09:27
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został przekazany do uzgodnień międzyresortowych 9 lutego 2012 roku. Termin zgłaszania uwag mija 29 lutego.
MZ/14-02-2012, 13:22

Prawo i Medycyna

Ewa Plebanek
   W toku wcześniejszych rozważań ustalono, że ciąża lub okres porodu nie są okolicznościami, które uzasadniałyby zawężenie zakresu autonomii pacjenta. W związku z tym należy przyjąć, że lekarz, który nie udziela świadczenia zdrowotnego z powodu poszanowania woli ciężarnej lub rodzącej pacjentki sprzeciwiającej się leczeniu, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za przestępstwo nieudzielenia pomocy z art. 162 k.k., czy też za skutek, który w następstwie jego zaniechania nastąpił. Jak bowiem zauważa P. Kardas, zgoda pacjenta to jeden z koniecznych elementów ustalenia, czy lekarz zajmuje względem pacjenta pozycję gwaranta.
Prawo i Medycyna nr 60 /15-01-2016, 12:14
Wojciech Maczuch
   Telemedycyna to najnowsza forma świadczenia usług zdrowotnych na odległość. To właśnie odległość jest czynnikiem, który odróżnia ten rodzaj usług zdrowotnych od tradycyjnego leczenia, opartego na bezpośrednim kontakcie lekarza z pacjentem. Jest to wynikiem przenikania do medycyny, z coraz większą siłą i tempem, nowoczesnych technologii. Proces ten jednak mimowolnie odbija się w innych sferach społecznej aktywności, powodując przemiany także w nich. Wobec tego ciekawym obszarem badawczymi staje się grunt prawa i etyki: ich wpływ na funkcjonowanie opieki zdrowotnej państwa jest niewątpliwy.
Prawo i Medycyna nr 60 /15-01-2016, 11:26
Maria Boratyńska
   Niniejsze opracowanie poświęcone jest trzem tak zarysowanym problemom: dobru dorosłej osoby transseksualnej, interesom jej najbliższych oraz szczególnej kondycji dzieci dotkniętych transseksualizmem. Tytuł został wybrany celowo: przy braku regulacji rysuje się tak daleko idąca niepewność sytuacji prawnej, że dochodzi do rozstrzygnięć o charakterze przygodnym lub - co może w praktyce okazać się jeszcze gorsze - do niemożności dokonania jakichkolwiek. Z tej perspektywy zostanie omówiona ustawa o uzgodnieniu płci.
Prawo i Medycyna nr 60/14-01-2016, 15:19
Błażej Kmieciak
   Na początku sierpnia 2015 r. obchodzona była dziesiąta rocznica powołania do istnienia instytucji Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (dalej Rzecznik). Fakt ten posiada istotne znaczenie dla polskiej debaty dotyczącej ochrony praw człowieka, w tym praw człowieka poddawanego izolacji. W kwartalniku „Prawo i Medycyna" pojawił się w ostatnim czasie interesujący artykuł mgr. Jana Ciechorskiego1, który zdecydował się dokonać krytycznej analizy regulacji, na podstawie których od dekady funkcjonują omawiani w tym miejscu urzędnicy.
Prawo i Medycyna nr 60/14-01-2016, 12:53
Andrzej Kallaus
   W ostatnim czasie można odnotować wzrost liczby spraw zmierzających do określenia sytuacji prawnej osób kierowanych do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Wydaje się, że w tej kwestii zachodzą rozbieżności poglądów zarówno w literaturze, jak i w praktyce sądowej. Biorąc pod uwagę doniosłość prawną tych zagadnień, trzeba przyjąć z zadowoleniem kolejną próbę wyjaśnienia występujących w tym względzie wątpliwości.
Prawo i Medycyna nr 60 /14-01-2016, 11:38
Beata Janiszewska
   Zadania sądów opiekuńczych, określone w ustawie z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, obejmują rozstrzyganie w dwu przypadkach o zgodzie sądu, niezbędnej w procedurze pobrania transplantu do przeszczepu. Pierwszy z nich dotyczy przeszczepu ex vivo od małoletniego dawcy szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej (art. 12 ust. u.p.p.p.). Drugi natomiast odnosi się do przeszczepu od tzw. dawcy niespokrewnionego, czyli niebędącego względem biorcy krewnym w linii prostej, rodzeństwem, osobą przysposobioną lub małżonkiem, jeśli pobranie inne niż szpik lub komórki lub tkanki regenerujące się jest uzasadnione istnieniem „szczególnych względów osobistych" (art. 13 u.p.p.p.).
Prawo i Medycyna nr 60 /13-01-2016, 14:40
Piotr Grzegorz Nowak
   W prezentowanym artykule przedstawię zasady etyczne, jakie należy brać pod uwagę przy organizacji systemu pozyskiwania narządów od zmarłych, a następnie zastanowię się, w jakim stopniu polski system oraz zaproponowany przez Goverta den Hartogha System Aktywnej Rejestracji Dawców (SARD) uwzględniają płynące z nich wymogi.
Prawo i Medycyna nr 60 /13-01-2016, 13:52
Maria Boratyńska
   Zorganizowana przez studentów Koła konferencja odbyła się w szczególnym momencie, który nie zawaham się nazwać historycznym. Po wielu perypetiach w Polsce został wykonany pierwszy zabieg transplantacji zwanej krzyżową, gdy dawcy z biorcą nie łączą więzy prawnorodzinne, a znajomość nawiązały dwie pary w potrzebie i tylko w związku z faktem, że w obrębie każdej z nich gotów do poświęcenia dawca nie mógł nim zostać z powodu niezgodności tkankowej. Dawcy zdecydowali się więc wzajemnie przenieść swe altruistyczne uczucia na obce i nieznane dotychczas osoby.
Prawo i Medycyna nr 60 /13-01-2016, 13:28
Przemysław Konieczniak
    Na początku kwietnia tego roku prasa obwieściła, że włoski neurochirurg Sergio Canavero zamierza przeprowadzić „przeszczep głowy", a ściślej biorąc - operacyjne usunięcie pacjentowi tułowia z kończynami i zastąpienie go nowym, uzyskanym od martwego dawcy1.
Prawo i Medycyna nr 60 /13-01-2016, 13:00
Mirosław Nesterowicz, Natalia Karczewska-Kamińska
    Problem ten dotyczy dwóch praw konstytucyjnych: prawa pacjenta do świadczeń medycznych i prawa lekarza (pielęgniarki, położnej) do odmowy udzielenia mu tych świadczeń z powołaniem się na klauzulę sumienia. Żadne z tych praw nie może być wykonywane w sposób nieograniczony, gdyż naruszałoby drugie. Dlatego ustawodawca stara się rozstrzygnąć kolizję w taki sposób, aby żadne prawo nie miało bezwzględnego prymatu, lecz miało ochronę. Nie wystarczy więc powoływać się tylko na Konstytucję RP, jak czynią niektórzy, lecz także trzeba uwzględnić ustawodawstwo zwykłe, mające przecież również oparcie w Konstytucji.
Prawo i Medycyna nr 59 /10-08-2015, 13:00

Orzecznictwo

Mirosław Nesterowicz
   1. Każdy zakład leczniczy jest zobowiązany do zapewnienia swoim pacjentom bezpieczeństwa, jednak szpital psychiatryczny jest obciążony tym obowiązkiem w dużo szerszym zakresie, gdyż wymagany jest ściślejszy nadzór personelu szpitala czy odpowiednie dostosowanie budynku. Personel szpitala powinien dopełnić należytej staranności, musi to być przy tym staranność wysokiego stopnia.
Prawo i Medycyna nr 61 /23-06-2016, 15:10
Andrzej Kallaus
   Przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody przewidzianej w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r. poz. 464).
Prawo i Medycyna nr 61 /23-06-2016, 14:46
Andrzej Girdwoyń
   Upośledzenie zmysłu węchu powstałe w wyniku zabiegu korekty grzbietu nosa i niebędące następstwem błędu lekarskiego, nie może być przyczyną odpowiedzialności odszkodowawczej kliniki, w której zabieg był wykonywany, o ile przed zabiegiem spełniony został obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.1
Prawo i Medycyna nr 61 /23-06-2016, 14:35
Mirosław Nesterowicz
   1. Sprawa dotyczy odpowiedzialności szpitala za zakażenie pacjenta gronkowcem złocistym. Procesy sądowe dotyczące zakażeń szpitalnych często pojawiają się na wokandach sądowych. Są to zakażenia wirusem HBV żółtaczki zakaźnej typu B, czasami wirusem HCV typu C (odkrytego 25 lat temu), niekiedy gronkowcem, sepsą albo wirusem HIV. Przyczynami zakażenia są najczęściej nieprzestrzeganie przez personel medyczny zasad bezpieczeństwa i higieny, niedostateczna sterylizacja i dezynfekcja sprzętu medycznego, nienależyty nadzór epidemiologiczny, zły stan leczniczy i sanitarny pomieszczeń i urządzeń szpitalnych.
Prawo i Medycyna nr 60 /13-01-2016, 11:05
§ Regulamin

Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.