Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    

Artykuły, opinie

Wójcik Paweł
   Jakiś czas temu media obiegła wiadomość o akcie oskarżenia przeciwko lekarzowi, który wypisał ze szpitala chorą z wodobrzuszem, czym naraził ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a tym samym spowodował jej śmierć.
15-09-2016, 15:58
Błażej Kmieciak
   Czy współczesne prawo może poradzić sobie bez wiedzy psychiatrycznej? Czy karniści, cywiliści oraz znawcy prawa rodzinnego, a nawet podatkowego natrafić mogą na sytuację, w której to konieczna będzie konsultacja sprawy z lekarzem diagnozującym oraz leczącym zaburzenia psychiczne? W tym miejscu warto odwrócić podobne pytania; Czy współczesny psychiatra może praktykować nie znając przepisów prawnych? Czy elementem aktualnej wiedzy psychiatrycznej nie stały się również zagadnienia prawne? To właśnie podobne pytania postawił oraz obszernie rozbudował w recenzowanej w tym miejscu książce Stanisław Pużyński.
Prawo i Medycyna nr 62 /08-07-2016, 11:53
Dorota Krekora-Zając
   Konferencja została zorganizowana jako coroczny kongres BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular Resources Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium), która jest jedną z największych organizacji ogólnoświatowych zrzeszających biobanki zbierające i wykorzystujące ludzkie tkanki i komórki dla celów badawczych. Było to spotkanie lekarzy, genetyków, biologów, etyków i prawników zajmujących się problematyką biobankowania ludzkich próbek biologicznych. Zagadnienia dotyczące zbierania, przetwarzania i wykorzystywania dla celów naukowych ludzkich próbek biologicznych przez biobanki jest obecnie jednym z ważniejszych zagadnień bioetycznych dyskutowanych na świecie.
Prawo i Medycyna nr 61 /23-06-2016, 14:10
Agnieszka Szufarska
   Z polskiego punktu widzenia konstrukcja prawna amerykańskiego systemu ochrony zdrowia stoi w opozycji do modelu kontynentalnego, opartego na przyjęciu fundamentalnego prawa jednostki do ochrony zdrowia finansowanego ze środków publicznych. Systemowa analiza amerykańskiej służby zdrowia z punktu widzenia publicznoprawnego do 2012 r. nie była obecna na polskim rynku wydawniczym. Stąd z uznaniem należy ocenić wydanie monografii Krzysztofa F. Bolta, która uzupełnia lukę poznawczą w omawianym zakresie.
Prawo i Medycyna nr 61/10-05-2016, 09:25
Joanna Wojnarowska
   24 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbyła się ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Współczesne problemy w transplantologii - prawo, medycyna, filozofia. Organizatorami przedsięwzięcia były Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant. Obrady toczyły się w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich i podzielone zostały na trzy panele. Każdy z nich składał się z kilku wystąpień prelegentów i następującej po nich dyskusji.
Prawo i Medycyna nr 60 /13-01-2016, 15:25
Ryszard Grenda

1. Dyskusja w części B - zgoda sądu na oddanie narządu do transplantacji przez żywego niespokrewnionego dawcę

2. Dyskusja w części C: Przeszczepienie „ciała do głowy"

Prawo i Medycyna nr 60 /13-01-2016, 14:16
Dorota Krekora-Zając
   Problematyka biobankowania ludzkiego materiału biologicznego w Polsce nie była dotychczas przedmiotem monografii bioetycznej, jest to zatem pierwsze tak kompleksowe opracowanie dotyczące tej tematyki. Zagadnienie jest tematem niezwykle ważnym i aktualnym. Rozwój biobanków jest bowiem warunkiem sine qua non rozwoju wszystkich nauk o człowieku. Ponadto należy wskazać, że w Polsce od wielu lat rozwija się rynek biobanków przy całkowitym braku regulacji prawnej ich funkcjonowania. Recenzowana monografia nie jest pozycją typowo prawniczą, choć zostały w niej częściowo omówione regulacje prawne działania biobanków w Polsce i Europie. Niewątpliwie wpisuje się ona w nurt publikacji bioetycznych, w których zastosowano metodę Ethical, Legal and Social Implications Analysis.
Prawo i Medycyna nr 60 /13-01-2016, 10:43
Sebastian Niegowski, Natalia Rytych
   Podczas rozmów o amerykańskiej służbie zdrowia często poruszany jest temat bardzo wysokich rachunków, które pacjenci dostają po wyjściu ze szpitala. Na własnej skórze doświadczają tego zarówno turyści, którym przydarzył się nieszczęśliwy wypadek w Stanach Zjednoczonych, ale również Amerykanie, którzy często za kilkudniowy pobyt w szpitalu muszą zapłacić więcej niż za luksusowy samochód prosto z salonu.
Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k./17-08-2015, 11:44

Nowe prawo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 24 lutego. Termin zgłaszania uwag mija 29 lutego 2012 roku.
MZ/28-02-2012, 09:13
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia rozporządzenia Ministra Zdrowia – w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 21 lutego. Termin zgłaszania uwag mija 9 marca 2012 roku.
MZ/28-02-2012, 09:12
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych został przekazany do uzgodnień wewnętrznych w dniu 21 lutego 2012. Termin zgłaszania uwag mija 29 lutego 2012 roku.
MZ/23-02-2012, 08:54
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Termin zgłaszania uwag mija 9 marca 2012.
MZ/17-02-2012, 09:45
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich został przekzany do uzgodnień międzyresortowych 10 lutego. Termin zgłaszania uwag mija 17 lutego 2012 roku.
MZ/15-02-2012, 09:27
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego został przekazany do uzgodnień międzyresortowych 9 lutego 2012 roku. Termin zgłaszania uwag mija 29 lutego.
MZ/14-02-2012, 13:22

Prawo i Medycyna

Mirosław Nesterowicz, Natalia Karczewska-Kamińska
   W ostatnich kilku latach szczególne namiętności i kontrowersje wywołuje klauzula sumienia lekarzy. Konsekwencją tego są liczne wypowiedzi w prasie, internecie i innych mediach oraz konferencje naukowe. Jedni twierdzą, że obecne unormowania prawne są wyrazem kompromisu pomiędzy prawami lekarzy a prawami pacjentów, inni, że żadnych kompromisów w tym przedmiocie być nie może, gdyż klauzula sumienia wynika z praw człowieka, z prawa moralnego, które musi być ponad prawem stanowionym, a więc sumienie lekarza jest ponad autonomią pacjenta.
Prawo i Medycyna nr 62 /25-07-2016, 11:24
Jakub Hanc
   Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r.2, a także wydarzenia będące podstawą do poczynionych przez niego rozważań, stanowią niewątpliwy impuls do ponownego przyjrzenia się instytucji, określanej w literaturze przedmiotu jako „klauzula sumienia", w zestawieniu z gwarantowaną przez Konstytucję3 w art. 53 ust. 14 - wolnością sumienia. Zagadnienie to jest tym istotniejsze, że konstatacje z niego płynące przekładają się w sposób bezpośredni na zakresy wykonywania niektórych zawodów medycznych.
Prawo i Medycyna nr 62 /25-07-2016, 10:37
Marcin Pieklak
   Przeszło cztery lata od wejścia w życie Ustawy o refundacji1 przepisy tej regulacji nadal budzą wiele uzasadnionych wątpliwości związanych ze skutkami, jakie niosą dla wszystkich interesariuszy2. Od połowy lipca ub.r. rozpoczął się kolejny proces wydawania decyzji refundacyjnych dla produktów objętych finansowaniem w ramach pierwszego wykazu opublikowanego w grudniu 2011 r. Refundacja tych produktów rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2012 r., po czym została przedłużona na mocy kolejnych 2-letnich decyzji do końca 31 grudnia 2015 r.
Prawo i Medycyna nr 62 /21-07-2016, 12:35
Monika Małek-Orłowska
   Ocena technologii medycznych ma w Polsce niedługą historię, stanowiąc jednocześnie ważny element kształtowania polityki zdrowotnej państwa. Niniejszy artykuł nie przedstawia systematycznej analizy teorii i praktyki polskiej. Zamiast tego, biorąc za przykład konkretny kazus identyfikuje kluczowe problemy tej dziedziny. Analiza wybranego przykładu z praktyki AOTM ma na celu nie tyle krytykę pracy ekspertów, ile podjęcie dyskusji na temat kryteriów oceny i sposobów komunikowania decyzji - po to, aby kształtować w tym zakresie dobre praktyki i modelowe wzorce. Wybór kazusu jest o tyle znamienny, że dotyczy negatywnych rekomendacji w zakresie finansowania zabiegów chirurgii robotowej, a technologia ta jest stosowana w wielu krajach.
Prawo i Medycyna nr 62 /20-07-2016, 15:03
Paweł Złamańczuk
   Z przepisu art. 5 ust. 1 lit. e Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r. wynika dopuszczalność zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby (lawful detention of person) w celu zapobieżenia szerzeniu choroby zakaźnej, osoby umysłowo chorej, alkoholika, narkomana lub włóczęgi. W dotychczasowym orzecznictwie Europejski Trybunał Praw Człowieka stosunkowo rzadko zajmował się sprawami o naruszenie Konwencji w związku z pozbawieniem wolności w celu zapobieżenia szerzeniu choroby zakaźnej (prevention of the spreading of infectious disease). Pomocny w tym zakresie może być dużo bogatszy dorobek Trybunału, wypracowany na tle innych podstaw zastosowania przepisu art. 5 ust. 1 lit. e Konwencji. Wymienione w tym przepisie kategorie osób łączy bowiem wspólna relacja prawna. Osoby te, zgodnie z orzecznictwem Trybunału, mogą mianowicie być pozbawione wolności w celu udzielenia im leczenia lub ze względu na uwarunkowania wynikające z polityki społecznej. Pozwala to na podjęcie próby ustalenia oraz usystematyzowania przesłanek dopuszczalności pozbawienia wolności w celu zapobieżenia szerzeniu choroby zakaźnej oraz odniesienia ich do przepisów krajowych. W zakresie obowiązującego prawa polskiego zagadnienie pozbawienia wolności w celu zapobieżenia szerzeniu choroby zakaźnej wymaga rozpatrzenia na gruncie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Prawo i Medycyna nr 62 /20-07-2016, 14:31
Maria Boratyńska
   Zagadnienie, o którym będzie mowa, sytuuje się na pograniczu psychiatrii i leczenia somatycznego. Notowane są przypadki, gdy pacjent doznaje skutków ubocznych zastosowanego leczenia objawiających się urojeniami, połączonymi niekiedy z zachowaniami agresywnymi. Stan ten został określony jako majaczenie (łac. delirium). O ile personel zakładów psychiatrycznych posiada przygotowanie, zaplecze techniczne oraz podstawę ustawową do zastosowania adekwatnej interwencji, o tyle w „zwykłych" szpitalach sprawa może zakończyć się tragicznie: skokiem pacjenta z siódmego piętra na beton lub spektakularną strzelaniną w wykonaniu wezwanej na pomoc policji. Ponadto odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (wraz z rozporządzeniem wykonawczym co do dopuszczalnych środków przymusu bezpośredniego) uważane jest słusznie za co najmniej problematyczne.
Prawo i Medycyna nr 62 /20-07-2016, 13:51
Magdalena Radkowska-Walkowicz
   Zapłodnienie pozaustrojowe metodą in vitro stosowane jest w Polsce z powodzeniem od niemal 30 lat. W Polsce w tej chwili mamy około 50 klinik leczenia niepłodności, w których można skorzystać z technologii wspomaganego rozrodu (assisted reproductive technology, dalej: ART). Do 2015 r. nie było jednak prawa, które wprost regulowałoby zasady i warunki korzystania z niej. Częściowo zmienił to ministerialny program refundujący zapłodnienie in vitro, który zaczął działać w 2013 r. i określał zasady dofinansowania procedury przez państwo. W programie zawarto wytyczne dla klinik, które chcą z niego korzystać. Jednak dopiero od 1 listopada 2015 r. wszystkie ośrodki są zobowiązane do działania zgodnie z wytycznymi ustawy o leczeniu niepłodności.
Prawo i Medycyna nr 62 /18-07-2016, 15:44
Dorota Krekora-Zając
   Problematyka kwalifikacji prawnej ochrony danych genetycznych nie jest de facto przedmiotem analiz doktryny polskiej. Zagadnienie to należy uznać za fundamentalne dla rozwoju nauki, medycyny czy ustalania tożsamości. Ochrona danych genetycznych jest bowiem najprostszym i najczęściej na świecie stosowanym sposobem ochrony podmiotowych praw osób, których próbki materiału biologicznego są przechowywane w biobankach oraz wykorzystywane tam oraz w innych laboratoriach naukowych. Rozważania podjęte w opracowaniu zostaną zawężone jedynie do określenia charakteru prawnego danych genetycznych jako danych osobowych. Niniejszy artykuł dotyczyć będzie zatem zagadnienia nie tylko istotnego dla praktyki medycznej czy funkcjonowania biobanków, ale również rozwoju regulacji prawnych. Komisja Europejska prowadzi bowiem prace nad zmianą przepisów o ochronie danych osobowych wprowadzając szczegółową regulację w zakresie ochrony danych genetycznych.
Prawo i Medycyna nr 61 /05-07-2016, 14:28
Włodzimierz Bendza
   Wyrażenie przez pacjenta zgody upoważnia lekarza do przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych. Zagadnienie charakteru prawnego zgody nie jest pojmowane jednolicie. W doktrynie ukształtowało się w tym zakresie kilka stanowisk. Skrajne odmawia zgodzie charakteru oświadczenia woli, traktując zdolność do wyrażenia zgody niezależnie od zdolności do czynności prawnych. Zgodnie z kolejnym, zgoda jest działaniem prawnym o charakterze zbliżonym do oświadczenia woli, przy czym zwolennicy tej teorii dopuszczają stosowanie - w odniesieniu do zgody pacjenta - przepisów kodeksu cywilnego dotyczących wad oświadczeń woli.
Prawo i Medycyna nr 61 /05-07-2016, 13:31
Zbigniew Banaszczyk
    Inspirację niniejszego artykułu stanowi wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 18 marca 2013 r., sygn. akt I ACa 852/12, który zapadł na tle dramatycznego stanu faktycznego.
Prawo i Medycyna nr 61 /05-07-2016, 11:10

Orzecznictwo

Mirosław Nesterowicz
   1. Odpowiedzialność za skutki zerwania przez pacjenta umowy leczenia obciążają lekarza jedynie w wypadku, gdy poprzedzające decyzję pacjenta czynności tego ostatniego były sprzeczne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej. Nie mają zatem znaczenia fakty związane z możliwością przyjęcia innego od przyjętego przez lekarza modelu leczenia. Istotą jest bowiem ocena tego modelu leczenia, jaki został przyjęty przez lekarza. Ocena ta dokonana być powinna ex antę z poziomu rozpoczęcia procesu leczenia pacjenta.
Prawo i Medycyna nr 62 /18-07-2016, 13:10
Jan Ciechorski
    Glosowane orzeczenie zostało wydane na podstawie następującego stanu faktycznego: Sąd Rejonowy stwierdził zasadność przyjęcia J.T., uczestniczki postępowania, do szpitala psychiatrycznego na podstawie art. 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Oddalając apelację uczestniczki w zaskarżonym postanowieniu Sąd Okręgowy zaakceptował w całości ustalony stan faktyczny i podzielił jego ocenę prawną. J.T. została wbrew swej woli przywieziona do szpitala w dniu 7 grudnia 2009 r. przez męża i córkę, albowiem była w tzw. ciągu alkoholowym i wielokrotnie groziła popełnieniem samobójstwa.
Prawo i Medycyna nr 62 /18-07-2016, 12:32
Mirosław Nesterowicz
   1. Każdy zakład leczniczy jest zobowiązany do zapewnienia swoim pacjentom bezpieczeństwa, jednak szpital psychiatryczny jest obciążony tym obowiązkiem w dużo szerszym zakresie, gdyż wymagany jest ściślejszy nadzór personelu szpitala czy odpowiednie dostosowanie budynku. Personel szpitala powinien dopełnić należytej staranności, musi to być przy tym staranność wysokiego stopnia.
Prawo i Medycyna nr 61 /23-06-2016, 15:10
Andrzej Kallaus
   Przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody przewidzianej w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r. poz. 464).
Prawo i Medycyna nr 61 /23-06-2016, 14:46


§ Regulamin

Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.