Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 9 lipca 2015 r., I ACa 298/15

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 9 lipca 2015 r., I ACa 298/151

   1. Szpital odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną dziecku przy porodzie na skutek błędu medycznego polegającego na spóźnionym wykonaniu cesarskiego cięcia nie może powołać się na przyczynienie się do powstania szkody przez matkę dziecka przez zbyt późne wezwanie karetki pogotowia po odejściu wód płodowych (art. 362 k.c.). Matka jest bowiem w stosunku do poszkodowanej powódki osobą trzecią.
   2. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego czy świadczenia rodzinne, wypłacane ze środków publicznych, nie mogą być zaliczane na poczet roszczeń odszkodowawczych przysługujących na podstawie przepisów prawa cywilnego. Zarówno cel, jak i charakter tych świadczeń wykluczają compensatio lucri cum damno. Nie mogą one łagodzić odpowiedzialności sprawcy szkody.
 
   1. Jest to jedna z wielu spraw, w której dziecko doznaje poważnej szkody przy porodzie na skutek niedokonania rozwiązania ciąży w drodze cesarskiego cięcia albo dokonania z opóźnieniem2.
   Powódka urodziła się w dniu 17 lipca 2000 r. w 31 tygodniu ciąży. O godzinie 9:20 podjęto decyzję o wykonaniu cesarskiego cięcia, lecz z powodu braku w tym czasie anestezjologa (w pozwanym szpitalu był zatrudniony tylko jeden anestezjolog), zabieg ten rozpoczęto o godz. 10:15, a zakończono o godzinie 11:15. Powódka urodziła się o godzinie 10:35 - w stanie ogólnym ciężkim, z wagą 1.550 g, uzyskała 6 punktów w skali Apgar w pierwszej minucie. Ze szpitala wypisano ją w dniu 14 sierpnia 2000 r. w stanie ogólnym dobrym. Jednak podczas hospitalizacji w sierpniu 2001 r. stwierdzono u powódki mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu czterokończynowego.
   W procesie odszkodowawczym wobec szpitala podstawową kwestią było ustalenie przyczyn tej choroby, a więc czy przyczyną jest wcześniactwo i zamartwica okołoporodowa, czy zaś zawiniony błąd sztuki lekarskiej wynikający z opóźnionego wykonania zabiegu. Samo urodzenie się dziecka przedwcześnie nie jest bowiem czynnikiem ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego. Według pozwanego już w momencie przyjęcia powódki na oddział szpitalny zagrażała jej zamartwica wewnętrzna płodu, przeto natychmiastowy zabieg cesarskiego cięcia stanowiłby w tych warunkach zagrożenie dla życia płodu, a ponadto przedwczesne urodzenie z ciąży niedonoszonej i niska waga urodzeniowa dziecka znacząco wzmagały ryzyko porażenia.
   Opinie biegłych były dość rozbieżne, lecz podkreślali oni zgodnie, że istniało bezwzględne wskazanie medyczne do natychmiastowego wykonania cesarskiego cięcia3. Sąd Okręgowy ustalił, że wykonanie cesarskiego cięcia po dwóch godzinach od przyjęcia do szpitala (matka powódki została przyjęta na oddział o godzinie 8:10) było nieprawidłowe, a stan dziecka w postaci ciężkiej zamartwicy po urodzeniu i rozwoju porażenia mózgowego można wiązać w sposób bezpośredni z wadliwym postępowaniem lekarzy polegającym na opóźnieniu chwili zakończenia ciąży. Wbrew stwierdzeniom pozwanego stan pourodzeniowy dziecka nie uległby pogorszeniu ani nie zaistniałoby ...

Dostęp do pełnej wersji artykułu >>>
1 Legalis nr 1398693. Tezy odautorskie, wynikające z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego.
2 Liczne orzeczenia - zob. M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 526 i n.
3 Co do powyższej kwestii - zob. M. Boratyńska, Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania , Warszawa 2012, s. 636 i n.; K. Bączyk-Rozwadowska, Problemy prawne zabiegu cesarskiego cięcia, Prawo i Medycyna nr 4/2008, s. 80 i n.
Prawo i Medycyna nr 67 / 20-07-2017, 12:10, wyświetleń: 678
drukuj drukuj


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.