Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne

Szanowni Państwo,

Tegoroczne

XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne
Warszawa, 30 listopada-1 grudnia 2017 r.

za temat przewodni mieć będzie: Koniec i początek. Szczególne medyczne uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia.

   Inspiracją do jego sformułowania były toczące się na przestrzeni roku dyskusje w dwóch kwestiach granicznych: z jednej strony - sposobów godnego zakończenia życia, z drugiej zaś - wpływu zmiany ustawy o działalności leczniczej na prawa pacjentek w związku z opieką okołoporodową. W powiązaniu zaś z każdym z tych pól zainteresowań prawa medycznego znajdują się kwestie prawa do leczenia bólu, ustanowionego zmianą ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w sposób generalny i niezależny od sytuacji klinicznej.

   I. Dyskusja nad szczegółami prawa do umierania w spokoju i godności odżywa co jakiś czas w związku z nagłośnionymi wyrokami sądów zagranicznych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Rozstrzygane sprawy dotyczą zarówno dorosłych jak dzieci i pobudzają do refleksji nad odpowiednimi decyzjami w najlepiej pojętym interesie osób niekompetentnych oraz nad możliwościami ukształtowania własnej hipotetycznej sytuacji ze skutkiem na przyszłość.
    Pewne tematy powracają stale: zaprzestanie terapii daremnej, sztuczne podtrzymywanie funkcji życiowych, granice podawania środków uśmierzających, stosowanie sedacji paliatywnej oraz potrzeba sztucznego odżywiania i nawadniania.
   Z tymi problemami i pokrewnymi będziemy mierzyć się pierwszego dnia konferencji, w czwartek. 30 listopada, podczas panelu Medycyna końca życia.

   W związku z tym zachęcamy Państwa do zgłaszania referatów w szczególności na następujące tematy ( z których poszczególne zagadnienia mogą też zostać wydzielone:

 • Prawa pacjenta zniedołężniałego lub niekompetentnego; godność w stanie zniedołężnienia.
 • Sedacja paliatywna.
 • Zakład opiekuńczo-leczniczy a hospicjum: wskazania do pobytu i rodzaj opieki leczniczej.
 • Finansowanie, organizacja i dostęp do opieki hospicyjnej.
 • Cele i sens terapii daremnej.
 • Terapia daremna a uporczywe podtrzymywanie życia
 • Łagodzenie cierpienia a prawo pacjenta do leczenia bólu (nie tylko w stanach terminalnych)

Po wygłoszonych referatach zaplanowana jest interdyscyplinarna debata z udziałem lekarzy, bioetyków i prawników, Jak uregulować prawnie polskie advanced directives?

   II. Ponadto tego samego dnia przewidujemy drugi panel, zatytułowany Varia, dla którego punktem wyjścia będzie zgłoszony już z dużym wyprzedzeniem temat Wybudzenia śródoperacyjnego z perspektywy prawnej.
Do tego panelu można zgłaszać dowolne tematy kontrowersyjne i dyskusyjne, ale ze szczególnym uwzględnieniem:
 • aspektów medycznych i dowodowych niewczesnego wybudzenia ze znieczulenia;
 • postępowania z pacjentem w stanie pozabiegowych zaburzeń świadomości.
   III. Drugi dzień obrad, piątek 1 grudnia, zdominuje temat Medycyna narodzin.
   Zasadą Forum od pierwszego spotkania w 1999 r. i późniejszym zwyczajem było poddawanie pod dyskusję tematów aktualnych i trudnych. Takim jest w szczególności opieka okołoporodowa, której zagadnienia spychane są na margines jako sprawy tzw. kobiece, podczas gdy w istocie dotyczy przecież wszystkich członków populacji niezależnie od płci, tyle że w danym momencie niekompetentnych i niezdolnych do zadbania o własne interesy. Cały ciężar ich reprezentacji spada na matkę, zmuszoną stawić czoło niskiej przeciętnej kulturze sal porodowych i silniejszej niż gdzie indziej tendencji do traktowania paternalistycznego.
    W rezultacie rozmaitych akcji społecznych i lobbingu organizacji pacjenckich pewien zakres standardów opieki okołoporodowej przybrał kształt normatywny rozporządzeń. Po nowelizacji ustawy o działalności leczniczej rozporządzeniem mogą być regulowane jednak tylko standardy organizacyjne opieki zdrowotnej, co jest o tyle racjonalne, że wiedza medyczna nie powinna co do zasady stanowić materii aktu prawnego, jest bowiem od prawa niezależna i wciąż ulega zmianom. Z drugiej jednak strony standardy porodowe mają swą niepowtarzalną specyfikę polegającą na tym, że ześrodkowuje się w nich również kultura towarzyszenia narodzinom. Dlatego wciąż jeszcze obowiązujące rozporządzenia traktowane są przez organizacje pacjenckie jako zdobycz cywilizacyjna i efekt usilnych starań o poszanowanie godności rodzących. Natomiast planowane zastąpienie ich standardami organizacyjnymi oraz rekomendacjami niemających statusu aktu prawnego - jako odjęcie z trudem nabytych praw.
    Zależy nam zwłaszcza na prelegent(k)ach zdolnych skonfrontować ze stanem prawnym doświadczenia własne obserwacji uczestniczącej: pacjentek, położnych, pielęgniarek i lekarzy.
    W związku z tym zachęcamy do zgłaszania wystąpień w szczególności na następujące tematy (z których również poszczególne zagadnienia mogą zostać wyodrębnione):
 • Charakter prawny standardów okołoporodowych porodu fizjologicznego i patologicznego.
 • Prawo do leczenia bólu a dostępność znieczulenia porodowego.
 • Prawa kobiety rodzącej w standardach okołoporodowych.
 • Plan porodu - charakter prawny i moc wiążąca.
 • Prawa pacjentki w sprawie karmienia piersią: standardy okołoporodowe a „terror laktacyjny"
 • Kryteria zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki a dostęp do badań prenatalnych.
 • Diagnostyka prenatalna a odpowiedzialność za niewłaściwe prowadzenie porodu. (Chodzi o wpływ na odpowiedzialność strony medycznej prawidłowego ustalenia biometrii płodu oraz rozpoznania wad wrodzonych pociągających za sobą konieczność specjalnego zaplanowania opieki porodowej).
 • Leczenie płodu in utero - zagadnienia prawne.
 • Między kleszczami a cesarskim cięciem: zabiegowe rozwiązanie porodu - przegląd orzecznictwa.
 • Zabieg Kristellera w świetle aktualnych wskazań wiedzy medycznej i przesłanek odpowiedzialności prawnej.
 • Opieka nad pacjentką w warunkach niepowodzenia położniczego.
 • Odmowa szczepienia noworodka w planie porodu.

Na zakończenie panelu przewidziana jest również dyskusja.

Termin nadsyłania tematów wraz ze streszczeniami wystąpień upływa 15 października 2017
adres: sekretariat@blokoperacyjny.pl

Tegorocznemu Forum patronuje jak zwykle kwartalnik „Prawo i Medycyna." Istnieje możliwość publikacji najciekawszych referatów oraz głosów w dyskusji.

Strona XV Ogólnopolskiego Forum Prawniczo-Medycznego

23-08-2017, 11:53, wyświetleń: 1559
drukuj drukuj


Komentarze

Aby dodać komentarz musisz się zalogować.Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.