Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Nowe prawo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz usługobiorców został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 25 stycznia. Termin zgłaszania uwag mija 24 lutego 2012.
MZ/ 27-01-2012, 09:04
Ministerstwo zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego. Na stronie internetowej dostępne są również uwagi zgłoszone do projektu.
MZ/ 23-01-2012, 09:39
Projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 2 stycznia 2012 roku.
MZ/ 16-01-2012, 09:06
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
MZ/ 13-01-2012, 09:28
Projekt ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. został przekazany Radzie Ministrów.
MZ/ 12-01-2012, 13:20
Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 2 stycznia 2012 roku.
MZ/ 10-01-2012, 09:10
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 3 stycznia 2012 roku. Termin zgłaszania uwag upływa w terminie 21 dni od chwili otrzymania pisma.
MZ/ 09-01-2012, 09:00
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających lub substancji psychotropowych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 30 grudnia 2011 roku. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 9 stycznia 2012 roku.
MZ/ 05-01-2012, 09:28
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 3 stycznia 2012 roku. Termin zgłaszania uwag upływa w terminie 21 dni od chwili otrzymania pisma.
MZ/ 04-01-2012, 09:09
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.
MZ/ 28-12-2011, 08:57Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.