Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Nowe prawo

Projekt ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. rolników nieprowadzących działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej i ich domowników oraz o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych został opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia.
MZ/ 27-12-2011, 09:08
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.
MZ/ 21-12-2011, 09:09
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury -  wersja uwzględniająca uwagi po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacji społecznych została skierowana ponownie do uzgodnień zewnętrznych w dniu 15 grudnia 2011 roku.
MZ/ 21-12-2011, 09:09
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.
20-12-2011, 09:23
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.
MZ/ 19-12-2011, 09:11
Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012-2016 został zgłoszony do konsultacji zewnętrznych.
MZ/ 15-12-2011, 09:10
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników został przekazany do konultacji zewnętrznych.
MZ/ 12-12-2011, 09:19
Projekt do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Termin zgłaszania uwag upływa 12 grudnia 2011.
MZ/ 09-12-2011, 09:16
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.
MZ/ 07-12-2011, 13:13
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy zawarte w uzasadnieniu wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego oraz wniosku o podwyżce urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętego refundacją został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.
MZ/ 05-12-2011, 09:52Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.