Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Prawo i Medycyna

Jakub Znamierowski
   Podstawowe rozwiązania prawne w tej materii znaleźć można obecnie w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży1 (dalej: ustawa o planowaniu rodziny), a do 1993 r. odnaleźć można je było w ustawie z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży2 (dalej: ustawa o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży).
Prawo i Medycyna nr 47/ 05-11-2012, 14:51
Rafał Patryn
    Prawo medyczne jako stosunkowo młoda dziedzina prawa czerpie swe zasady z szeregu różnych systematyk prawa (karne, cywilne), teorii i opracowań, ale także z bogatej i różnorodnej interpretacji orzecznictwa w sprawach medycznych. Orzecznictwo polskich sądów staje się źródłem prawa w tej skomplikowanej materii zbiegu różnych norm i przepisów i praktyczną wykładnią norm formalnych na płaszczyźnie medycznej. Pojęcie tzw. postępowania z należytą starannością jest doskonałym przykładem na to jak orzecznictwo uzupełnia i rozpatruje wykładnię tej omawianej formuły.
Prawo i Medycyna nr 47/ 05-11-2012, 14:48
Agnieszka Czechowska
   Gdyby przyjąć nawet najbardziej skrajną częstotliwość występowania transseksualizmu1, to i tak żyłoby w Polsce kilkaset osób, którym los spłatał nadzwyczaj okrutnego figla. Żyjąc w atmosferze niezrozumienia i uprzedzeń ze strony otaczającego ich świata, muszą zmagać się z rozdarciem pomiędzy fizyczną a psychiczną sferą własnej osobowości. Również sytuacja prawna nie skłania ich do optymizmu.
Prawo i Medycyna nr 47 / 05-11-2012, 14:45
Anna Nurczynska
   Badania kliniczne są niezbędne do oceny skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków. Proces ten ewoluuje i staje się coraz bardziej zintensyfikowany. Coraz większy nacisk kładzie się na pracę nad rozwojem samej cząsteczki zanim rozpocznie się prowadzenie badań klinicznych. W prowadzeniu każdego badania bierze udział wiele podmiotów powiązanych ze sobą różnymi stosunkami prawnymi, a każde ich działanie lub zaniechanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników badania.
Prawo i Medycyna nr 47 / 05-11-2012, 14:36
Krzysztof Mularski
   Przedmiotem niniejszej recenzji jest opracowanie J. Dudy Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej. Już na wstępie należy podkreślić, że książka ta wyszła spod pióra Autora od wielu lat zajmującego się prawnymi zagadnieniami przeszczepów (np. J. Duda, Transplantacja w prawie polskim. Aspekty cywilnoprawne, Kraków 1998 i Polskie ustawodawstwo transplantacyjne, Kraków 1999). Recenzowane opracowanie jest ostatnią, a zarazem najszerszą pozycją w dorobku autora; można ją uznać za podsumowanie badań w J. Dudy w dziedzinie transplantacji. Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej jest, moim zdaniem... książką mającą zarówno szereg zalet jak i wad; recenzję wypada zacząć od naszkicowania tych pierwszych.
Prawo i Medycyna nr 47/ 05-11-2012, 14:27
Mirosław Nesterowicz
   Problem dostępu pacjenta i osób bliskichdo dokumentacji medycznej ponownie przywołany1
   Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej, mieści się ono w prawie do informacji o jego stanie zdrowia2. Art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z 6 XI 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz. 417) stanowi, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie...
Prawo i Medycyna nr 46 / 28-05-2012, 15:41
Grażyna Ladrowska
   I. Istota i zakres podmiotowy prawa dostępu do dokumentacji medycznej
Prawo dostępu do dokumentacji medycznej jest jednym z najistotniejszych praw pacjenta. Wyrazem takiego właśnie zapatrywania jest choćby fakt, iż uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta poświęca przedmiotowemu uprawnieniu aż osiem przepisów (art. 23-30) z siedemdziesięciu dwóch w ogóle1. Regulacje odnoszące się do kwestii dostępu osoby...
Prawo i Medycyna nr 46/ 28-05-2012, 15:34
Mirosława Kropidłowska-Bąbelek
   Celem mojego opracowania jest określenie zasad przetwarzania dokumentacji medycznej. W związku z tym na wstępie należy pokrótce zdefiniować takie kluczowe pojęcia jak dokumentacja medyczna i przetwarzanie.
Prawo i Medycyna nr 46/ 28-05-2012, 15:32
Radosław Tymiński
   1. Zgoda pacjenta jako centralna instytucja prawa medycznego jest refleksem prawa jednostki do wyboru metody leczenia (diagnozowania), które jest z kolei konsekwencją istnienia zasady autonomii jednostki1. Nie wchodząc w dyskusje na temat charakteru prawnego zgody pacjenta, który jest przedmiotem istotnych kontrowersji w doktrynie2, należy stwierdzić, że powszechnie akceptowane w piśmiennictwie i orzecznictwie jest...
Prawo i Medycyna nr 46/ 28-05-2012, 15:30
Natalia Karczewska
   Nie zdarza się, aby w kodeksach cywilnych lub w kodeksach zobowiązań regulowano obowiązki i odpowiedzialność zakładu leczniczego i lekarza (personelu medycznego). Obowiązki lekarza i zakładu zawarte są przeważnie w szczególnych ustawach (jak np. w Polsce w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 1996 r., w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 2008 r., ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, 1994, ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, 2005, i innych), a odpowiedzialność cywilna za wyrządzoną pacjentowi szkodę jest oparta na ogólnych zasadach prawa odszkodowawczego i rozwijana przez...
Prawo i Medycyna nr 46/ 28-05-2012, 15:29Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.