XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Prawo i Medycyna

Grażyna Ladrowska
   I. Istota i zakres podmiotowy prawa dostępu do dokumentacji medycznej
Prawo dostępu do dokumentacji medycznej jest jednym z najistotniejszych praw pacjenta. Wyrazem takiego właśnie zapatrywania jest choćby fakt, iż uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta poświęca przedmiotowemu uprawnieniu aż osiem przepisów (art. 23-30) z siedemdziesięciu dwóch w ogóle1. Regulacje odnoszące się do kwestii dostępu osoby...
Prawo i Medycyna nr 46/ 28-05-2012, 15:34
Mirosława Kropidłowska-Bąbelek
   Celem mojego opracowania jest określenie zasad przetwarzania dokumentacji medycznej. W związku z tym na wstępie należy pokrótce zdefiniować takie kluczowe pojęcia jak dokumentacja medyczna i przetwarzanie.
Prawo i Medycyna nr 46/ 28-05-2012, 15:32
Radosław Tymiński
   1. Zgoda pacjenta jako centralna instytucja prawa medycznego jest refleksem prawa jednostki do wyboru metody leczenia (diagnozowania), które jest z kolei konsekwencją istnienia zasady autonomii jednostki1. Nie wchodząc w dyskusje na temat charakteru prawnego zgody pacjenta, który jest przedmiotem istotnych kontrowersji w doktrynie2, należy stwierdzić, że powszechnie akceptowane w piśmiennictwie i orzecznictwie jest...
Prawo i Medycyna nr 46/ 28-05-2012, 15:30
Natalia Karczewska
   Nie zdarza się, aby w kodeksach cywilnych lub w kodeksach zobowiązań regulowano obowiązki i odpowiedzialność zakładu leczniczego i lekarza (personelu medycznego). Obowiązki lekarza i zakładu zawarte są przeważnie w szczególnych ustawach (jak np. w Polsce w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 1996 r., w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 2008 r., ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, 1994, ustawie o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, 2005, i innych), a odpowiedzialność cywilna za wyrządzoną pacjentowi szkodę jest oparta na ogólnych zasadach prawa odszkodowawczego i rozwijana przez...
Prawo i Medycyna nr 46/ 28-05-2012, 15:29
Aleksandra Komar, Piotr Szenk
   Decyzja o podjęciu lub zaniechaniu leczenia jest niewątpliwie jednym z głównych dylematów, z którymi stykają się lekarze praktycy. Jak słusznie zauważa A. Górski, dylemat ten opiera się na prawnym i etycznym wartościowaniu dóbr, takich jak życie i zdrowie pacjenta z jednej strony, a autonomia pacjenta, bezpieczeństwo ogólne czy interesy ekonomiczne w procesie leczenia z drugiej strony1. Pamiętać przy tym należy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi uregulowaniami, obowiązek udzielenia pomocy przez lekarza...
Prawo i Medycyna nr 46/ 28-05-2012, 15:25
Rafał Lach
   Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej2 znowelizowana została m.in. treść wskazanej wyżej ustawy o finansowaniu poprzez wprowadzenie, z dniem 1 lipca 2011 r., Działu Via o tytule Transport sanitarny, którego przepisy określają m.in. podstawowe wymagania stawiane środkom transportu sanitarnego, jak też upoważniają organy administracji do przeprowadzenia czynności kontrolnych w tym zakresie. Do ustawy o finansowaniu dodany został również art. 5 pkt. 33a), definiujący transport sanitarny. Uwzględniając treść art. 1 pkt 1), 2) i 7), określającego podstawowy przedmiot regulacji ustawowej, a zatem warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej...
Prawo i Medycyna nr 46/ 21-05-2012, 15:16
Joanna Ostojska
 Rozwój współczesnej medycyny, udoskonalenie technik inżynierii genetycznej, transplantologii, terapii paliatywnej oraz prokreacji medycznie wspomaganej stawia obecnie przed ustawodawcą konieczność zweryfikowania poglądów na temat początku życia i śmierci.
    Przed takim wyzwaniem, wobec konieczności prawnej regulacji problematyki zapłodnienia pozaustrojowego, staje dziś ustawodawca krajowy.
Prawo i Medycyna nr 46/ 21-05-2012, 15:03
Alicja Sieczych
   Macierzyństwo zastępcze jest jednym z problemów na styku bioetyki i prawa cywilnego. Polski ustawodawca nie zajął dotychczas stanowiska w kwestii dopuszczalności i oceny aksjologicznej tego typu umów. Tym niemniej, debata na temat surogacji zatacza coraz szersze kręgi, a precedensowe umowy o macierzyństwo zastępcze, nie zważając na milczenie legislacji, pojawiają się w polskiej praktyce prawnej. Tym bardziej warto więc przyjrzeć się systemom zagranicznym, które podejmują próbę regulacji w tym obszarze i które mogą służyć jako model lub przestroga w pracach nad rodzimymi rozwiązaniami prawnymi.
Prawo i Medycyna nr 46/ 21-05-2012, 14:47Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.