Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Prawo i Medycyna

Krzysztof Kaźmierczak
   W prawie polskim regulacja prywatności genetycznej człowieka bywa oceniana jako szczątkowa. Brak jest przepisów dotyczących zarówno samego prowadzenia badań w dziedzinie genetyki, jak i zakresu ich zastosowania. Pomimo tego nie można jednoznacznie uznać, by przy braku swoistych unormowań istniała w tym zakresie całkowita próżnia prawna. Znajdą bowiem tu zastosowanie ogólne przepisy prawa polskiego w dziedzinie interwencji medycznych, w tym o charakterze eksperymentalnym.
Prawo i Medycyna nr 67/ 20-07-2017, 12:11
Olga Sitarz, Jakub Hanc
   Czy określone zachowanie może być równocześnie zakazane, a zatem rodzić odpowiedzialność karną i aprobowane, czyli takiej odpowiedzialności nie powodować?
   Sięgnijmy po dwa orzeczenia sądów karnych, które zapadły w ostatnim czasie. Sąd Okręgowy w Krośnie, w wyroku z dnia 2 września 2016 r.1 uznał lekarza-położnika za winnego popełnienia przestępstwa z art. 160 § 3 k.k. w zw. z art. 160 § 2 k.k.2, albowiem zastosował on w trakcie porodu tzw. zabieg Kristellera, „który to zabieg według zasad nowoczesnego położnictwa uznany został za niebezpieczny dla życia i zdrowia noworodka i rodzącej". Natomiast Sąd Rejonowy w Olecku, w wyroku z dnia 7 lipca 2014 r.3 uniewinnił lekarza-położnika od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 160 § 3 w zw. z art. 160 § 2 poprzez zastosowanie tzw. zabiegu Kristellera.
Prawo i Medycyna nr 67/ 20-07-2017, 12:11
Magdalena Bieluk
  Nowe technologie, uzyskane dzięki stałemu rozwojowi i postępowi medycznemu, pozwalają lekarzom na udzielanie świadczeń zdrowotnych wyższej jakości i umożliwiają przewidzenie i zapobiegnięcie wielu sytuacjom, które wcześniej uchodziły za nieuniknione i nierozwiązywalne. Jedną z procedur dostępnych pacjentom jest zabieg sterylizacji, który nie jest obecnie uważany za procedurę nieodwracalną (aczkolwiek wskazuje się na skomplikowany charakter, kosztowność i brak gwarancji skuteczności refertylizacji).
Prawo i Medycyna nr 67/ 20-07-2017, 12:11
Emilia Świderska, Emilia Twarowska
   W dzisiejszych czasach za kobietę idealną uważa się kobietę szczupłą. W związku z tym odchudzanie staje się „znakiem naszych czasów". To mediom zawdzięczamy taki kanon kobiecego piękna. Kobiety dążąc do perfekcyjnego wyglądu stosują rozmaite diety, które w efekcie mogą przerodzić się w szkodzące zdrowiu głodówki. W niektórych przypadkach to, co początkowo zaczyna się niewinną dietą, przeradza się w poważne problemy odżywiania. Granica między odchudzaniem a zaburzeniami odżywiania jest trudna do określenia.
Prawo i Medycyna nr 67/ 20-07-2017, 12:11
Weronika Borkowska
   Degeneracja plamki żółtej związana z wiekiem to choroba siatkówki, która z roku na rok dotyka coraz większą część populacji. Nieleczona może prowadzić nawet do całkowitej utraty widzenia. Szacuje się, że w Polsce, gdzie staje się ona obecnie pierwszą przyczyną utraty użytecznej ostrości wzroku, choruje na nią nawet do 1,5 miliona osób.
Prawo i Medycyna nr 67/ 20-07-2017, 12:10
Lech Żukowski
   Problem zaliczania psychologów do grupy zawodów medycznych był już przedmiotem zainteresowań doktryny. W typologiach zawodów regulowanych zalicza się go do zawodów związanych z medycyną, zdrowiem i weterynarią. Trudno jednak o jednoznaczne określenie, czy psycholodzy zaliczają się do grupy zawodów medycznych. Tekst zawiera zestawienie wybranych argumentów za przyjęciem bądź odrzuceniem tego twierdzenia. W syntezie omawianych argumentów postawione zostały wnioski dotyczące warunków, pod jakimi można uznawać psychologów za zawód medyczny.
Prawo i Me/ 04-05-2017, 14:34
Damian Kaczan
   Ustawa z 20.05.2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw modyfikująca większość przepisów ustawy z 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi (dalej: u.p.s.k.) oraz dodająca do tego źródła prawa wiele nowych podstawowych jednostek redakcyjnych zasadniczo weszła w życie 11.09.2016 r. Z uzasadnienia projektu nowego aktu normatywnego wynika, iż ma on na celu m.in. zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim biorącym udział w procedurach regulowanych przez ustawę nowelizowaną. Warto zatem rozważyć, jak owa zmiana wpłynęła na stosunki cywilnoprawne powstające w związku z doznaniem uszczerbku na skutek pobrania krwi lub jej składników, w szczególności w kontekście bezprawności jako przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej - zwłaszcza, że problematyka ta ma ogromne znaczenie praktyczne.
Prawo i Medycyna nr 66 / 04-05-2017, 14:14
Jan Ciechorski

   Najwcześniej uchwalonym aktem prawnym w Polsce z zakresu praw pacjenta jest ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego1. Wydaje się nieprzypadkowe, iż na początku uregulowano prawa osób z zaburzeniami psychicznymi, albowiem prawa tych chorych najbardziej są narażone na naruszenie.

Prawo i Medycyna nr 66 / 04-05-2017, 11:33
Marta Gęsińska

   Zgoda pacjenta jest tematem szeroko analizowanym w doktrynie i orzecznictwie, niemniej wiele odnoszących się do niej regulacji nie przestaje stanowić kwestii spornych. Uzyskanie zgody jest w całej Europie traktowane jako warunek konieczny do uchylenia bezprawności dokonywanych przez lekarza czynności - prawo do zgody poinformowanej pojawia się np. w Konwencji Bioetycznej z Oviedo. Regulacje wewnątrzpaństwowe nie są jednak we wszystkich krajach europejskich takie same. Niewątpliwie celem wprowadzenia fgury zgody poinformowanej, a zwłaszcza mechanizmów gwarancyjnych stosowanych w przypadku uzyskiwania zgody zastępczej jest ochrona dobra pacjenta. Dziwić zatem może, że regulacje Polski i Królestwa Hiszpanii różnią się co do zaadresowania tego celu.

Prawo i Medycyna nr 66 / 04-05-2017, 10:52
Bożena Barbara Lewandowska
   Przeżywamy obecnie okres istotnych przemian w rozumieniu zdrowia i rozwoju opieki medycznej. Zmiany te zachodzą w sposób wyjątkowo dynamiczny. Zmienia się rola i zaangażowanie pacjenta w proces leczenia. Pacjent z biernego i posłusznego staje się współpartnerem, a jego relacja z lekarzem stanowi kluczowe miejsce jako warunek powodzenia podjętych działań lekarskich. W związku z całokształtem zachodzących zmian istotne znaczenie ma więc prawo pacjenta do samostanowienia. W myśl tego prawa niedopuszczalnym jest ignorowanie woli pacjenta w procesie leczenia. Lekarz nie może (poza wyjątkowymi sytuacjami) podejmować działań bez zgody pacjenta, w przeciwnym razie naraża się na bezprawność swoich działań w zakresie zarówno prawa cywilnego jak i karnego.
Prawo i Medycyna nr 66 / 27-04-2017, 11:37Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.