Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Orzecznictwo

1 2 3 4 ... z 15 następna
Mirosław Nesterowicz
   1. Jeżeli kontrola przeprowadzona w szpitalu wskazuje na nieprawidłowości w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym, to można uznać za wykazane, że do zakażenia pacjentki doszło z dużą dozą prawdopodobieństwa na skutek zaniedbań w tym szpitalu.
    2. Na rozmiar krzywdy, dającej podstawę do zadośćuczynienia pieniężnego z art. 445 § 1 k.c., doznanej przez kobietę przy porodzie na skutek zakażeń szpitalnych, ma wpływ utrata przez nią możliwości urodzenia dzieci.
Prawo i Medycyna nr 68 / 13-11-2017, 15:33
Mirosław Nesterowicz
   1. Szpital odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną dziecku przy porodzie na skutek błędu medycznego polegającego na spóźnionym wykonaniu cesarskiego cięcia nie może powołać się na przyczynienie się do powstania szkody przez matkę dziecka przez zbyt późne wezwanie karetki pogotowia po odejściu wód płodowych (art. 362 k.c.). Matka jest bowiem w stosunku do poszkodowanej powódki osobą trzecią.
   2. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego czy świadczenia rodzinne, wypłacane ze środków publicznych, nie mogą być zaliczane na poczet roszczeń odszkodowawczych przysługujących na podstawie przepisów prawa cywilnego. Zarówno cel, jak i charakter tych świadczeń wykluczają compensatio lucri cum damno. Nie mogą one łagodzić odpowiedzialności sprawcy szkody.
Prawo i Medycyna nr 67 / 20-07-2017, 12:10
Jan Ciechorski
   W sytuacji, gdy szkoda pozostaje w związku ze zgodnym z prawem zachowaniem osoby prawnej, która ma określony budżet i obowiązek wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz innych osób, brak podstaw, aby nawet w drodze analogii można było zastosować art. 4172 k.c.
   Glosowane orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym. Matka powoda, K.Z., wniosła o zasądzenie na jego rzecz kwoty 700.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za błąd medyczny popełniony podczas porodu odbytego w oddziale ginekologiczno - położniczym pozwanego szpitala, a także kwoty 4.000 zł miesięcznie z tytułu renty do ukończenia przez powoda 25 roku życia.
Prawo i Medycyna nr 67 / 20-07-2017, 12:09
Jan Ciechorski
   W sytuacji, gdy szkoda pozostaje w związku ze zgodnym z prawem zachowaniem osoby prawnej, która ma określony budżet i obowiązek wykonywania świadczeń zdrowotnych na rzecz innych osób, brak podstaw, aby nawet w drodze analogii można był zastosować art. 4172 k.c.
Prawo i Medycyna nr 66 / 24-04-2017, 13:22
Mirosław Nesterowicz
   1. Art. 19a u.z.o.z. chroni godność, prywatność i autonomię pacjenta i nie wymaga powstania szkody na osobie, gdyż zadośćuczynienie może być przyznane przez sam fakt naruszenia. Art. 19a u.z.o.z. jest bowiem przepisem chroniącym dobra osobiste pacjenta, zatem podobnie, jak inne dobra osobiste z art. 23 k.c. nie wymaga powstania szkody. Stanowi on samodzielną podstawę odpowiedzialności, zaś odesłanie do art. 448 k.c. oznacza tylko tyle, że sąd powinien przy ustalaniu zadośćuczynienia stosować reguły ustalone na gruncie art. 448 k.c.
Prawo i Medycyna nr 65/ 27-02-2017, 12:08
Maria Boratyńska
   Z uwagi na fakt, że kodeks rodzinny i opiekuńczy macierzyństwo wywodzi z faktu urodzenia dziecka, transseksualista kobieta/mężczyzna, który urodził dziecko po dokonaniu zmiany płci prawnej, powinien być wpisany do aktu urodzenia dziecka jako jego matka, niezależnie od tego, że zgodnie z art. 619 k.r.o. matką dziecka może być wyłącznie kobieta.
Prawo i Medycyna nr 65/ 27-02-2017, 11:58
Aneta Gawlik, Agnieszka Bielska-Brodziak, Grzegorz Krawiec
   W pierwszej części opracowania nakreślone zostały biologiczne uwarunkowania płci człowieka oraz medyczne formy dysfunkcji, grożące konfliktem między płcią biologiczną a płcią prawną (metrykalną). W szczególności objaśniono rozróżnienie transseksualizmu jako anomalii, przy istnieniu której ciało człowieka jest jednej płci, zaś mózg odmiennej i zaburzeń rozwoju płci (ZRP, dawniej interseksualizm, obojnactwo, hermafrodytyzm) jako anomalii, przy wystąpieniu której ciało człowieka nosi cechy obu płci. Niniejsza część służy rozważeniu:
• zasad przypisywania płci prawnej w polskim porządku normatywnym,
• skutków odsuwania w czasie przypisania płci prawnej,
• skutków błędnego przypisania płci prawnej,
• aktualnych możliwości korekty takiego błędu.
Prawo i Medycyna nr 64/ 20-02-2017, 10:40
Mirosław Nesterowicz
   1. Pacjent wyrażając zgodę na zabieg bierze na siebie ryzyko zwykłych powikłań pooperacyjnych, przy założeniu, że nie zostaną one spowodowane z winy, choćby najlżejszej, lekarza. Z tego, między innymi powodu, ocena, iż określona szkoda jest skutkiem niepowodzenia medycznego, objętego wyłącznym ryzykiem pacjenta, wymaga niebudzących wątpliwości ustaleń odnośnie do przyczyn szkody, w całym łańcuchu zdarzeń, które ją spowodowały.
   2. Każdy zabieg operacyjny wiąże się nierozerwalnie z ryzykiem mniejszych lub większych powikłań. W przypadku operacji powiększenia piersi implantami silikonowymi powikłania mogą dotyczyć samego zabiegu chirurgicznego, implantu oraz procesu jego biologicznej integracji z otaczającymi tkankami1.
Prawo i Medycyna nr 64/ 20-02-2017, 10:14
Jan Ciechorski
  W art. 1 ustawy z 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób podano legalną definicję tej kategorii osób. Przesłanki medyczne tej ustawowej definicji sformułowano w art. 1 ust. 2.
Prawo i Medycyna nr 64/ 20-02-2017, 10:10
Mirosław Nesterowicz
   1. Wystarczy wykazanie, choćby na podstawie domniemania faktycznego, że miało miejsce zawinione naruszenie zasad i standardów postępowania z pacjentem przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, aby uznać, że zakład opieki zdrowotnej (podmiot leczniczy) ponosi odpowiedzialność za szkody doznane przez pacjenta.
Prawo i Medycyna nr 63 / 03-02-2017, 15:28
1 2 3 4 ... z 15 następnaCopyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.