Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    

Orzecznictwo

1 2 3 4 ... z 15 następna
Aneta Gawlik, Agnieszka Bielska-Brodziak, Grzegorz Krawiec
   W pierwszej części opracowania nakreślone zostały biologiczne uwarunkowania płci człowieka oraz medyczne formy dysfunkcji, grożące konfliktem między płcią biologiczną a płcią prawną (metrykalną). W szczególności objaśniono rozróżnienie transseksualizmu jako anomalii, przy istnieniu której ciało człowieka jest jednej płci, zaś mózg odmiennej i zaburzeń rozwoju płci (ZRP, dawniej interseksualizm, obojnactwo, hermafrodytyzm) jako anomalii, przy wystąpieniu której ciało człowieka nosi cechy obu płci. Niniejsza część służy rozważeniu:
• zasad przypisywania płci prawnej w polskim porządku normatywnym,
• skutków odsuwania w czasie przypisania płci prawnej,
• skutków błędnego przypisania płci prawnej,
• aktualnych możliwości korekty takiego błędu.
Prawo i Medycyna nr 64/ 20-02-2017, 10:40
Mirosław Nesterowicz
   1. Pacjent wyrażając zgodę na zabieg bierze na siebie ryzyko zwykłych powikłań pooperacyjnych, przy założeniu, że nie zostaną one spowodowane z winy, choćby najlżejszej, lekarza. Z tego, między innymi powodu, ocena, iż określona szkoda jest skutkiem niepowodzenia medycznego, objętego wyłącznym ryzykiem pacjenta, wymaga niebudzących wątpliwości ustaleń odnośnie do przyczyn szkody, w całym łańcuchu zdarzeń, które ją spowodowały.
   2. Każdy zabieg operacyjny wiąże się nierozerwalnie z ryzykiem mniejszych lub większych powikłań. W przypadku operacji powiększenia piersi implantami silikonowymi powikłania mogą dotyczyć samego zabiegu chirurgicznego, implantu oraz procesu jego biologicznej integracji z otaczającymi tkankami1.
Prawo i Medycyna nr 64/ 20-02-2017, 10:14
Jan Ciechorski
  W art. 1 ustawy z 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób podano legalną definicję tej kategorii osób. Przesłanki medyczne tej ustawowej definicji sformułowano w art. 1 ust. 2.
Prawo i Medycyna nr 64/ 20-02-2017, 10:10
Mirosław Nesterowicz
   1. Wystarczy wykazanie, choćby na podstawie domniemania faktycznego, że miało miejsce zawinione naruszenie zasad i standardów postępowania z pacjentem przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, aby uznać, że zakład opieki zdrowotnej (podmiot leczniczy) ponosi odpowiedzialność za szkody doznane przez pacjenta.
Prawo i Medycyna nr 63 / 03-02-2017, 15:28
Katarzyna Krupa-Lipińska
   1. W tzw. procesach lekarskich nie jest konieczne wykazanie związku przyczynowego o charakterze bezpośrednim i stanowczym, lecz wystarczy ustalenie odpowiedniego stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia następstw typowych. Jednak nawet tak rozumiany związek określony w art. 361 § 1 k.c. musi zachodzić pomiędzy ewidentnie nieprofesjonalnym i niestarannym, a więc zawinionym zachowaniem strony pozwanej, a szkodą na zdrowiu powstałą u pacjenta. Nie jest zatem wystarczające istnienie jakiegokolwiek prawdopodobieństwa, że w płaszczyźnie przyczynowości jedno zdarzenie jest następstwem innego, ale wymagane jest istnienie odpowiednio wysokiego stopnia prawdopodobieństwa.
Prawo i Medycyna nr 63 / 03-02-2017, 14:01
Izabela Nagalska
   Szerokie wykorzystanie potencjału ludzkich komórek macierzystych to jedna z najsilniejszych tendencji współczesnej medycyny. Z uwagi na zdolność różnicowania i autoregeneracji komórki te szybko znalazły zastosowanie w inżynierii tkankowej - ich właściwości pozwalają na wypracowanie skutecznej strategii terapeutycznej w szeregu schorzeń o różnym charakterze. Mimo obiecujących wyników terapii eksperymentalnych1, a także europejskich i krajowych regulacji kwestii wykorzystywania komórek macierzystych2, zagadnienia związane z badaniami nad nimi oraz patentowaniem opartych na nich wynalazków - szczególnie jeśli chodzi o komórki embrionalne - budzą kontrowersje zarówno wśród profesjonalistów, jak i w dyskursie medialnym.
Prawo i Medycyna nr 63 / 26-01-2017, 13:23
Grzegorz Glanowski
   Podstawa prawna roszczenia o zapłatę za ponadlimitowe świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w stanie nagłym.
   Świadczenia nieokreślone w umowie finansowane przez Fundusz udzielane są na rzecz osób ubezpieczonych wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie. Takim przypadkiem są stany nagłe, a więc zasady finansowania świadczeń udzielonych w stanach nagłych określone w art. 19 ust. 4 u.ś.o.z....
Prawo i Medycyna nr 63 / 23-01-2017, 15:07
Mirosław Nesterowicz
   1. Odpowiedzialność za skutki zerwania przez pacjenta umowy leczenia obciążają lekarza jedynie w wypadku, gdy poprzedzające decyzję pacjenta czynności tego ostatniego były sprzeczne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej. Nie mają zatem znaczenia fakty związane z możliwością przyjęcia innego od przyjętego przez lekarza modelu leczenia. Istotą jest bowiem ocena tego modelu leczenia, jaki został przyjęty przez lekarza. Ocena ta dokonana być powinna ex antę z poziomu rozpoczęcia procesu leczenia pacjenta.
Prawo i Medycyna nr 62 / 18-07-2016, 13:10
Jan Ciechorski
    Glosowane orzeczenie zostało wydane na podstawie następującego stanu faktycznego: Sąd Rejonowy stwierdził zasadność przyjęcia J.T., uczestniczki postępowania, do szpitala psychiatrycznego na podstawie art. 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Oddalając apelację uczestniczki w zaskarżonym postanowieniu Sąd Okręgowy zaakceptował w całości ustalony stan faktyczny i podzielił jego ocenę prawną. J.T. została wbrew swej woli przywieziona do szpitala w dniu 7 grudnia 2009 r. przez męża i córkę, albowiem była w tzw. ciągu alkoholowym i wielokrotnie groziła popełnieniem samobójstwa.
Prawo i Medycyna nr 62 / 18-07-2016, 12:32
Mirosław Nesterowicz
   1. Każdy zakład leczniczy jest zobowiązany do zapewnienia swoim pacjentom bezpieczeństwa, jednak szpital psychiatryczny jest obciążony tym obowiązkiem w dużo szerszym zakresie, gdyż wymagany jest ściślejszy nadzór personelu szpitala czy odpowiednie dostosowanie budynku. Personel szpitala powinien dopełnić należytej staranności, musi to być przy tym staranność wysokiego stopnia.
Prawo i Medycyna nr 61 / 23-06-2016, 15:10
1 2 3 4 ... z 15 następna

§ Regulamin

Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.