Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Orzecznictwo

   Jeśli skutek stanowiący ustawowe znamię przestępstwa popełnionego przez zaniechanie jest następstwem bezprawnych zachowań wielu osób, to zważywszy na treść art. 2 k.k., może być on przypisany tym tylko, które nie wykonały ciążącego na nich prawnego, szczególnego obowiązku zapobiegnięcia skutkowi i tylko wtedy, gdy w nastąpieniu skutku urzeczywistniło się niebezpieczeństwo, które wykonanie tego obowiązku miało odwrócić ...
27-08-2007, 13:34
W umowie między Kasą Chorych (Narodowym Funduszem Zdrowia) i świadczeniodawcą zastrzeżenie określające ilościowy limit świadczeń dotknięte jest nieważnością w zakresie świadczeń niecierpiących zwłoki ze względu na zagrożenie życia albo zdrowia, jeżeli strony umowy nie ustaliły niezbędnych przedsięwzięć organizacyjnych, zapewniających udzielenie tych świadczeń.
04-06-2007, 10:41

„Czy ochronie prawnokarnej przewidzianej w art. 160 k.k. podlega zdrowie i życie dziecka już od momentu rozpoczęcia jego porodu, czy też dopiero od momentu oddzielenia dziecka od ciała kobiety lub rozpoczęcia przez dziecko oddychania za pomocą własnych płuc."

04-06-2007, 10:38
W marcu 2007 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał orzeczenie w precedensowej sprawie Tysiąc v. Polska1. Po raz pierwszy Trybunał badał skargę, w której państwo odmówiło kobiecie przeprowadzenia zabiegu przerywania ciąży z przyczyn terapeutycznych ...
04-06-2007, 10:37
Jednym z elementów reformy organizacji opieki zdrowotnej w Polsce było wprowadzenie kontraktowego systemu udzielania i finansowania świadczeń zdrowotnych1 . Istotnie zmienił on dotychczasowe zasady działania podmiotów wykonujących te świadczenia, wywołując konieczność wdrożenia nowych reguł w pracy lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej ...
04-06-2007, 10:35

 Dnia 9 kwietnia 2002 r. przed Sądem Okręgowym w Łomży rozpoczął się precedensowy proces w sprawie odmowy przeprowadzenia badań prenatalnych. Rodzice dziewczynki urodzonej z poważną wadą genetyczną domagali się od Wojewódzkiego Szpitala i dwójki lekarzy odszkodowania oraz zadość uczynienia za wyrządzoną im krzywdę ...

04-06-2007, 10:31
 Reforma w zakresie ochrony zdrowia, która została wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r., doprowadziła do gruntownej zmiany systemu finansowania świadczeń zdrowotnych, zmuszając do dostosowania się do nowej sytuacji nie tylko pacjentów, ale przede wszystkim podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Szczególnie trudny dla wszystkich okazał się pierwszy rok funkcjonowania reformy ...
04-06-2007, 10:25Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.