Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Orzecznictwo

Katarzyna Krupa-Lipińska
   1. W tzw. procesach lekarskich nie jest konieczne wykazanie związku przyczynowego o charakterze bezpośrednim i stanowczym, lecz wystarczy ustalenie odpowiedniego stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia następstw typowych. Jednak nawet tak rozumiany związek określony w art. 361 § 1 k.c. musi zachodzić pomiędzy ewidentnie nieprofesjonalnym i niestarannym, a więc zawinionym zachowaniem strony pozwanej, a szkodą na zdrowiu powstałą u pacjenta. Nie jest zatem wystarczające istnienie jakiegokolwiek prawdopodobieństwa, że w płaszczyźnie przyczynowości jedno zdarzenie jest następstwem innego, ale wymagane jest istnienie odpowiednio wysokiego stopnia prawdopodobieństwa.
Prawo i Medycyna nr 63 / 03-02-2017, 14:01
Izabela Nagalska
   Szerokie wykorzystanie potencjału ludzkich komórek macierzystych to jedna z najsilniejszych tendencji współczesnej medycyny. Z uwagi na zdolność różnicowania i autoregeneracji komórki te szybko znalazły zastosowanie w inżynierii tkankowej - ich właściwości pozwalają na wypracowanie skutecznej strategii terapeutycznej w szeregu schorzeń o różnym charakterze. Mimo obiecujących wyników terapii eksperymentalnych1, a także europejskich i krajowych regulacji kwestii wykorzystywania komórek macierzystych2, zagadnienia związane z badaniami nad nimi oraz patentowaniem opartych na nich wynalazków - szczególnie jeśli chodzi o komórki embrionalne - budzą kontrowersje zarówno wśród profesjonalistów, jak i w dyskursie medialnym.
Prawo i Medycyna nr 63 / 26-01-2017, 13:23
Grzegorz Glanowski
   Podstawa prawna roszczenia o zapłatę za ponadlimitowe świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w stanie nagłym.
   Świadczenia nieokreślone w umowie finansowane przez Fundusz udzielane są na rzecz osób ubezpieczonych wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie. Takim przypadkiem są stany nagłe, a więc zasady finansowania świadczeń udzielonych w stanach nagłych określone w art. 19 ust. 4 u.ś.o.z....
Prawo i Medycyna nr 63 / 23-01-2017, 15:07
Mirosław Nesterowicz
   1. Odpowiedzialność za skutki zerwania przez pacjenta umowy leczenia obciążają lekarza jedynie w wypadku, gdy poprzedzające decyzję pacjenta czynności tego ostatniego były sprzeczne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej. Nie mają zatem znaczenia fakty związane z możliwością przyjęcia innego od przyjętego przez lekarza modelu leczenia. Istotą jest bowiem ocena tego modelu leczenia, jaki został przyjęty przez lekarza. Ocena ta dokonana być powinna ex antę z poziomu rozpoczęcia procesu leczenia pacjenta.
Prawo i Medycyna nr 62 / 18-07-2016, 13:10
Jan Ciechorski
    Glosowane orzeczenie zostało wydane na podstawie następującego stanu faktycznego: Sąd Rejonowy stwierdził zasadność przyjęcia J.T., uczestniczki postępowania, do szpitala psychiatrycznego na podstawie art. 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Oddalając apelację uczestniczki w zaskarżonym postanowieniu Sąd Okręgowy zaakceptował w całości ustalony stan faktyczny i podzielił jego ocenę prawną. J.T. została wbrew swej woli przywieziona do szpitala w dniu 7 grudnia 2009 r. przez męża i córkę, albowiem była w tzw. ciągu alkoholowym i wielokrotnie groziła popełnieniem samobójstwa.
Prawo i Medycyna nr 62 / 18-07-2016, 12:32
Mirosław Nesterowicz
   1. Każdy zakład leczniczy jest zobowiązany do zapewnienia swoim pacjentom bezpieczeństwa, jednak szpital psychiatryczny jest obciążony tym obowiązkiem w dużo szerszym zakresie, gdyż wymagany jest ściślejszy nadzór personelu szpitala czy odpowiednie dostosowanie budynku. Personel szpitala powinien dopełnić należytej staranności, musi to być przy tym staranność wysokiego stopnia.
Prawo i Medycyna nr 61 / 23-06-2016, 15:10
Andrzej Kallaus
   Przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody przewidzianej w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r. poz. 464).
Prawo i Medycyna nr 61 / 23-06-2016, 14:46
Andrzej Girdwoyń
   Upośledzenie zmysłu węchu powstałe w wyniku zabiegu korekty grzbietu nosa i niebędące następstwem błędu lekarskiego, nie może być przyczyną odpowiedzialności odszkodowawczej kliniki, w której zabieg był wykonywany, o ile przed zabiegiem spełniony został obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.1
Prawo i Medycyna nr 61 / 23-06-2016, 14:35
Mirosław Nesterowicz
   1. Sprawa dotyczy odpowiedzialności szpitala za zakażenie pacjenta gronkowcem złocistym. Procesy sądowe dotyczące zakażeń szpitalnych często pojawiają się na wokandach sądowych. Są to zakażenia wirusem HBV żółtaczki zakaźnej typu B, czasami wirusem HCV typu C (odkrytego 25 lat temu), niekiedy gronkowcem, sepsą albo wirusem HIV. Przyczynami zakażenia są najczęściej nieprzestrzeganie przez personel medyczny zasad bezpieczeństwa i higieny, niedostateczna sterylizacja i dezynfekcja sprzętu medycznego, nienależyty nadzór epidemiologiczny, zły stan leczniczy i sanitarny pomieszczeń i urządzeń szpitalnych.
Prawo i Medycyna nr 60 / 13-01-2016, 11:05
Mirosław Nesterowicz
   Pacjent, aby mógł dokonać świadomego wyboru, musi zostać o alternatywnej metodzie leczenia czy diagnostyki poinformowany. W sytuacji, gdy istnieją alternatywne metody diagnostyczne lub lecznicze, wybór jednej z nich należy do pacjenta.
Prawo i Medycyna nr 59 / 31-07-2015, 14:05Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.