Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Orzecznictwo

Mirosław Nesterowicz
   Nie w każdym przypadku lekarz ma obowiązek informowania o wszelkich możliwych, nawet poważnych skutkach zabiegu, niezależnie od rodzaju zabiegu i prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Zakres udzielanych pacjentowi informacji musi być uzależniony od rodzaju zabiegu, w szczególności od tego, czy za jego przeprowadzeniem przemawiają wskazania bezwzględne (zabieg ratujący życie), względne lub czy jest to jedynie zabieg o charakterze kosmetycznym, w przypadku którego zakres informacyjny sięga najdalej. W sytuacji, gdy zachodzi bezwzględna konieczność operacji lekarz powinien wyjaśnić pacjentowi jedynie cel i rodzaj operacji oraz zwykłe jej następstwa. Nie potrzebuje, a nawet nie powinien udzielać pacjentowi informacji o następstwach nietypowych nieobjętych normalnym ryzykiem podejmowanego zabiegu.
Prawo i Medycyna nr 58 / 27-07-2015, 12:58
Jan Ciechorski
    „Przesłanki zatrzymania w szpitalu psychiatrycznym na podstawie art. 28 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego muszą być interpretowane ściśle, bowiem dotyczą one sytuacji wyjątkowej, jaką jest pozbawienie wolności pacjenta."
Prawo i Medycyna nr 58 / 27-07-2015, 12:49
Mirosław Nesterowicz
   1. Pojęcie „błędu w sztuce lekarskiej" odnosi się nie tylko do błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu, w tym błędu operacyjnego), ale również do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania). W wypadku konieczności poprzedzenia zabiegu operacyjnego specjalistycznymi badaniami błąd diagnostyczny może się odnosić do etapu tych badań, a jego konsekwencją może być błędna diagnoza schorzenia prowadząca do błędnej decyzji o zabiegu operacyjnym lub o zakresie takiego zabiegu.
   2. Nie można na stronę (poszkodowanego pacjenta) nakładać takich obowiązków dowodowych, których nie jest w stanie spełnić, a jednocześnie odmówić uwzględnienia jej wniosków dowodowych zmierzających do wykazania faktów wskazanych w podstawie faktycznej żądania.
Prawo i Medycyna nr 56/57/ 13-04-2015, 13:22
Jan Ciechorski
   „Placówka medyczna ponosi odpowiedzialność w przypadku winy podwładnego, rozumianej zgodnie z treścią art. 415 k.c. i nie jest wymagane wykazanie przez poszkodowanego winy po stronie placówki medycznej, gdyż odpowiada ona za zasadzie ryzyka w sposób bezwzględny, wyłączający możliwość ekskulpacji. Na gruncie art. 430 k.c., do przyjęcia winy osoby wskazanej w powołanym przepisie, nie jest potrzebne wykazanie, że osoba ta naruszyła przepisy dotyczące bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego - wystarczy, jeżeli wina tej osoby polega na zaniechaniu zasad ostrożności i bezpieczeństwa, wynikających z doświadczenia życiowego i okoliczności danego wypadku."
Prawo i Medycyna nr 56/57/ 13-04-2015, 13:15
Ryszard Bąk
   Wynikające z przepisu art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej prawo pacjenta obejmowało uzyskanie informacji „odpowiedniej", co - zwłaszcza w świetle standardów z 2007 r. - rozumiane być mogło (i było) dość wąsko, jako prawo do ogólnej informacji o diagnozie i o rodzaju zabiegu, jaki miał zostać przeprowadzony, a także o zagrożeniach płynących z zaniechania zabiegu; w szczególności nie było zwyczaju informowania o możliwości zainfekowania rany pooperacyjnej.
Prawo i Medycyna nr 56/57/ 13-04-2015, 12:56
Mirosław Nesterowicz
1. Zgoda pacjenta w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy z 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty musi być zgodą „objaśnioną", „poinformowaną", a więc świadomie akceptującą przez pacjenta zrozumiałe przezeń ryzyko dokonania zabiegu i przejęcie na siebie tego ryzyka. Dopiero taka zgoda pacjenta wyłącza bezprawność...
Prawo i Medycyna nr 55 / 26-09-2014, 13:32
Jan Ciechorski
    Glosowane orzeczenie zostało wydane w następującym stanie faktycznym: pozwem skierowanym przeciwko Szpitalowi powódka A. domagała się zasądzenia kwoty 250.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za cierpienia wynikające z błędu medycznego, miesięcznej renty w wysokości 1.500 zł oraz 67.867 zł jako odszkodowania za szkody materialne, a także ustalenia odpowiedzialności pozwanego na przyszłość, jeżeli skutki tego błędu ujawnią się przyszłości. Pozwany Szpital oraz występujący po jego stronie interwenient uboczny -    Towarzystwo Ubezpieczeń wnieśli o oddalenie powództwa w całości....
Prawo i Medycyna nr 55 / 26-09-2014, 13:25
Mirosław Nesterowicz
   1. Lekarz wykonujący prywatną praktykę zawiera z pacjentem umowę o świadczenie usług medycznych, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.). Zakres obowiązków ciążący na lekarzu polega na dołożeniu należytej staranności, lekarz nie odpowiada natomiast za wynik leczenia. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków...
Prawo i Medycyna nr 54 / 24-09-2014, 15:16
Mirosław Nesterowicz
   1. W sprawach o niedołożenie należytej staranności przez lekarza, a taka powinność na nim spoczywa (art. 355 § 1 k.c.), sąd dla ustalenia winy lekarza korzysta z wiadomości specjalnych posiadanych przez biegłych. Opinią biegłych nie jest jednak związany w zakresie, który jest zastrzeżony do wyłącznej kompetencji sądu, to znaczy do oceny, czy spełniona jest przesłanka obiektywna i przesłanki subiektywne winy....
Prawo i Medycyna nr 52/53 / 24-09-2014, 12:25
Kinga Bączyk-Rozwadowska
   1. Pracodawca ma obowiązek oceny ryzyka zawodowego związanego z praca na określonym stanowisku, ujmując je w kartach oceny tego ryzyka (art. 226 pkt 2 k.p. i art. 227 k.p.).
   2. Na pracodawcy spoczywa zatem obowiązek dowodzenia, że niewykonanie zobowiązania stanowi skutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności (art. 471 k.c.).
   3. Zaniechanie korzystania z rękawic ochronnych przez pracownika wymaga oceny z punktu widzenia przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody (art. 362 k.c.) w postaci zachorowania na wzw B (wirusowe zapalenie wątroby).
Prawo i Medycyna nr 52/53 / 24-09-2014, 12:17Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.