Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    

Orzecznictwo

Beata Janiszewska
1. Unormowane w art. 32-34 ustawy z 6 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty zasady udzielania świadczeń zdrowotnych są wyjątkowo skomplikowane. Ustawodawca kształtując system wyrażania zgody na wykonanie czynności leczniczych dążył do uwzględnienia kilku istotnych czynników, uzasadniających zróżnicowanie uwarunkowań podejmowania interwencji medycznych za zgodą pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego) albo zgodą lub zezwoleniem sądu opiekuńczego....
Prawo i Medycyna nr 52/53 / 24-09-2014, 11:10
Mirosław Nesterowicz
1. Operacja oczywiście zbędna dokonana na skutek błędu diagnostycznego, polegająca na resekcji zdrowego organu, wymaga wyższego zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez pacjenta.
    Dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy należy uwzględnić stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, wiek poszkodowanego, szanse i prognozy na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiową oraz okoliczności podobnej natury...
Prawo i Medycyna nr 50/51 / 24-09-2014, 11:02
Jan Ciechorski
   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 6 grudnia 2012r. sygn. II SA/Go 930/12 stwierdził nieważność postanowienia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zakresie niewskazania przyczyn odwołania członka rady społecznej tego zakładu. W tezie wyroku wskazano, iż „Przewidziana w treści statutu możliwość odwołania członka rady społecznej przed upływem jej kadencji wiąże się nieodłącznie ze wskazaniem okoliczności to odwołanie uzasadniających. Użycie przez ustawodawcę w art. 42 ust. 2 pkt 4 u.d.l. oraz wskazuje na konieczność określenia w statucie przesłanek, warunków, przyczyn, czy zdarzeń uzasadniających odwołanie."
Prawo i Medycyna nr 50/51 / 24-09-2014, 10:53
Jan Ciechorski
   Glosowane postanowienie Sadu Najwyższego dotyczy przyjęcia uczestniczki postępowania bez jej zgody do szpitala psychiatrycznego na podstawie orzeczenia sądu wydanego na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Postanowienie Sądu Najwyższego zapadło w następującym stanie faktycznym: postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2011r. Sąd Rejonowy orzekł o przyjęciu uczestniczki postępowania do szpitala psychiatrycznego...
Prawo i Medycyna nr 50/51 / 24-09-2014, 10:47
Mirosław Nesterowicz
   Szpital ponosi odpowiedzialność za dokonanie operacji w zakresie niebędącym przedmiotem zgody pacjenta zamiast operacji uzgodnionej, choćby ta pierwsza była medycznie uzasadniona w drugiej kolejności bądź zakres uzgodnionej operacji był zbyt ograniczony.
Prawo i Medycyna nr 48/49 / 14-05-2013, 12:13
Mirosław Nesterowicz
    Zaniechanie u kobiety ciężarnej w dniu przyjęcia jej do szpitala z objawami mogącymi świadczyć o zagrożeniu płodu wykonania w trybie pilnym koniecznych badań, które stwarzałyby szanse na wcześniejsze wdrożenie stosownego postępowania medycznego, jest niezgodne z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej i stanowi winę lekarza.
Prawo i Medycyna nr 48/49 / 14-05-2013, 12:09
Małgorzata Świderska
   Sama aprobata pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytuacji braku uprzedniego udzielenia mu przystępnej informacji, nie może być traktowana jako zgoda w rozumieniu art. 32 i 34 ustawy z 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
Prawo i Medycyna nr 48/49 / 14-05-2013, 11:59
Mirosław Nesterowicz
   Obowiązek informacji uregulowany w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r., nr 136, poz. 857 ze zm.) obejmuje przewidywalne, choćby nawet występujące rzadko, następstwa zabiegu operacyjnego, które mają szczególnie niebezpieczny charakter dla zdrowia lub zagrażają życiu. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku lekarz ma obowiązek informowania o wszelkich możliwych, nawet poważnych skutkach zabiegu operacyjnego, niezależnie od rodzaju tego zabiegu i prawdopodobieństwa ich wystąpienia.
Prawo i Medycyna nr 47 / 05-11-2012, 14:32
Jan Ciechorski
   Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 23 listopada 2010 r. (sygn. III SA/Lu 339/10) uznał salową zatrudnioną na oddziale psychiatrycznym zakładu opieki zdrowotnej za pracownika świadczącego pracę w warunkach szczególnych, w rozumieniu pkt 23 załącznika 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.
Prawo i Medycyna nr 47 / 05-11-2012, 14:30
Mirostaw Nesterowicz
   1. Informacja o ryzyku w przypadku zaniechania zabiegu medycznego jest „lustrzanym odbiciem" informacji o ryzyku związanym z podjęciem tegoż zabiegu. Powinna zatem charakteryzować się wszystkimi tymi cechami, co ta ostatnia, a w szczególności musi być rzetelna i przystępna.
   2. Skoro odmowa poddania się zabiegowi operacyjnemu uchyla bezprawność działania lekarzy polegającą na podjęciu mniej przydatnej metody terapeutycznej, to pozwany musi wykazać, że działali oni zgodnie z prawem. Inaczej, że poinformowali skarżącą o konsekwencjach niepodjęcia leczenia szpitalnego.
Prawo i Medycyna nr 46/ 14-05-2012, 15:21Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.