XVIII Ogólnopolskie sympozjum - Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie 2017
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    

Artykuły, opinie

   W rozważaniach o systemie opieki zdrowotnej w Polsce nie poświęco­no należytej uwagi znaczeniu art. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w zakresie udzielania oraz finansowania świadczeń zdrowotnych. Co więcej, przepis ten pomijany jest w wielu opracowaniach dotyczących zasad udzielania i finansowania świadczeń zdrowotnych. Wskazany stan rzeczy staje się niepokojący. W praktyce art. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (dalej w skrócie ustawa ta określana jest także jako „ustawa o z.o.z.") jest nie tylko podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych, ale także podstawą żądania świadcze­niodawców pokrycia przez Narodowy Fundusz Zdrowia (poprzednio - Kasy Chorych) kosztów świadczeń zdrowotnych ...

24-10-2007, 19:58

   Występowanie w stosunku powszechnego ubezpieczenia zdrowot­nego trzech podmiotów i spełnianie świadczeń zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych przez zewnętrznych świadczeniodawców, wymaga ist­nienia systemu kontraktowania tych świadczeń. Chodzi tu o cały kom­pleks spraw związanych z negocjowaniem warunków kontraktu oraz prowadzeniem rozmów, mających na celu zawarcie konkretnej umo­wy. Regulacja prawna tych zagadnień jest stosunkowo skąpa; na doda­tek w grudniu 2005 (podobnie jak i dwa lata wcześniej, z tym że wów­czas jeszcze pod rządami poprzedniej ustawy), doszło do sytuacji, w której brak porozumienia świadczeniodawców i NFZ o mało nie do­prowadził do zamknięcia gabinetów lekarzy rodzinnych i tym samym pozbawienia (ograniczenia) dostępności podstawowej opieki lekarskiej znacznej liczby ubezpieczonych. Dopiero pozaustawowa w istocie „me­diacja" ministra zdrowia, poprzedzona zaskakującymi oświadczeniami innych ministrów (przede wszystkim „groźba" ze strony ministra spraw wewnętrznych i administracji wcielenia lekarzy do wojska), doprowa­dziła do zawarcia porozumienia i podpisania kontraktów. Warto zatem przypomnieć, jak uregulowano kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ...

24-10-2007, 11:36

   O przypadkach leczenia bez zgody pacjenta można mówić w dwóch rodzajach sytuacji. Pierwsza sytuacja dotyczy tzw."przymusu leczenia", przez który należy rozumieć istnienie po stronie pacjenta obowiązku poddania się określonemu leczeniu. W przypadku braku pożądanego zachowania po stronie zobowiązanego można zastosować w stosunku do niego przymus bezpośredni, a więc przymus fizyczny. Druga sytuacja dotyczy tzw. stanów medycznej konieczności uregulowanych m. in. w art. 33 u. o zaw. lek ...

23-10-2007, 19:03

   W procesie leczenia wola pacjenta wyznacza zakres i warunki ingerencji medycznej. Posiada ona nadrzędne znaczenie zgodnie z zasadą voluntas aegroti suprema lex esto. Obowiązek podejmowania przez lekarza wszelkich czynności, zabiegów na podstawie zgody wyrażonej przez pacjenta jest zawarty w aktach prawa krajowego, a także w dokumentach międzynarodowych dotyczących praw człowieka i podstawowych wolności. Normatywne korzenie zgody pacjenta wywodzą się natomiast wprost z zasad konstytucyjnych. Zgodnie z przepisami ...

28-08-2007, 10:06

   Od kilkudziesięciu lat liczne akty międzynarodowe mówią o prawach pacjenta, które powinny zostać włączone do ustawodawstw poszcze­gólnych państw i być przestrzegane. Szczególne znaczenie ma Dekla­racja Praw Pacjenta WHO. W 1994 r. WHO przedstawiła Model De­klaracji Praw Pacjenta jako wytyczne do stosowania w poszczególnych państwach. W dokumencie tym określa się, że każdy ma prawo do ...

27-08-2007, 13:24

   W prawie angielskim, podobnie jak w Polsce, dominuje deliktowa odpowiedzialność lekarza i szpitala. Rozwój angielskiego prawa deliktów (tort law) wiąże się natomiast prawie wyłącznie z orzecznictwem sądowym. Dziedzina ta nie doczekała się do dziś kompleksowej regula­cji ustawowej i choć można w angielskiej legislacji odnaleźć akty praw­ne dotyczące odpowiedzialności deliktowej, ich przedmiotem są głów­nie kwestie o drugorzędnym znaczeniu. Odtworzenie podstaw praw­nych dla roszczeń z tytułu deliktu wymaga więc analizy orzecznictwa, nierzadko sięgającego kilka wieków wstecz. Ponadto sądy angielskie nie stworzyły jednolitych zasad dla odpowiedzialności deliktowej, ani też przesłanek jej powstania, poprzestając na tworzeniu nowych deliktów w poszczególnych precedensach. Z tego względu przedstawione zostaną dwa podstawowe delikty, na których swoje roszczenie może oprzeć osoba doznająca szkody przy leczeniu: niedbalstwo i narusze­nie nietykalności cielesnej ...

27-08-2007, 12:09

   Warunkiem koniecznym legalności czynności leczniczych jest podejmowanie i wykonywanie ich na podstawie wskazań wiedzy i sztuki lekarskiej (lege artis). Ma to swoją podstawę w art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza , który stanowi, iż lekarz ma obowiązek wykonywać swój zawód „zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością". Warunek działania lege artis dotyczy wszystkich czynności lekarza podejmowanych wobec pacjenta, bez względu na stadium i charakter leczenia. Należy się więc nim kierować na etapie profilaktyki, diagnozy, terapii i rehabilitacji, zarówno przy leczeniu przyczynowym, jak i objawowym. To właśnie lege artis daje lekarzowi odpowiedź na pytanie, czy leczyć, a jeżeli tak, to jak to czynić. Niezastosowanie się do przyjętych w tym zakresie wskazań wiedzy i sztuki lekarskiej będzie skutkowało bezprawnością zachowania lekarza. Sytuacje takie określa się mianem „błędu w sztuce lekarskiej". Pojawiają się także inne terminy, takie jak „błąd sztuki", „błąd lekarski", „błąd wiedzy medycznej", „błąd medyczny" , „błąd leczniczy" ...

27-08-2007, 11:38

   W maju 2005 roku opinia publiczna dowiedziała się o tragicznym przypadku Agaty L. z Piły. Agata L., będąc od kwietnia 2004 r. w ciąży, zachorowała na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Od 18 maja do 29 września 2004 r. kobieta była leczona w szpitalach w Pile, Poznaniu i Łodzi. Jej stan zdrowia ulegał stałemu pogorszeniu, a mimo to leka­rze nie wykonywali koniecznych badań, prawdopodobnie w obawie przed uszkodzeniem płodu lub wywołaniem poronienia.
   Ocena stanu faktycznego odtworzonego na podstawie dokumenta­cji lekarskiej oraz relacji matki Agaty L. daje podstawy do twierdzenia, że lekarze w tej sprawie dopuścili się błędu w sztuce lekarskiej, co może skutkować odpowiedzialnością karną ...

24-08-2007, 11:38

   Przyjęcie odpowiedzialności bez winy (no fault) za szkody medyczne nastąpiło w związku ze zmianami, jakie dokonywały się w Nowej Zelandii od początku lat 60-tych XX w. w prawie kompensacji szkód na osobie, których poszkodowany doznał w następstwie wypadku (tzw. accident compensation law).
   Przewlekłość i niepewny rezultat procesów odszkodowawczych oraz niski poziom świadczeń otrzymywanych w ramach systemu ubezpieczeń społecznych doprowadziły do tego, że coraz większego znaczenia zaczęła nabierać koncepcja utworzenia wszechstronnego i ogólnego modelu kom­pensacji, w ramach którego wyrównaniu podlegać miały wszelkie postaci szkód poniesionych w wyniku wypadków ...

23-08-2007, 14:35

Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu jest międzynarodowym sądem powołanym do rozpatrywania skarg na naruszenia praw i gwarancji ustanowionych przez Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

04-06-2007, 10:42Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.