XVIII Ogólnopolskie sympozjum - Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie 2017
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
ISSN 1898-5556
  Szukaj    

Artykuły, opinie

Barbara Chyrowicz
    Brak mojej akceptacji ostatecznego stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 4/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie tzw. klauzuli sumienia wiąże się zasadniczo z załącznikiem: Klauzula sumienia w medycynie reprodukcyjnej.
Prawo i Medycyna nr 52/53 / 24-09-2014, 13:35
Karolina Zalewska-Zbiciak
   W związku z coraz częstszym zjawiskiem świadczenia przez położne działalności leczniczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej - indywidualnej praktyki w zakładach opieki zdrowotnej, warto zwrócić uwagę na zagadnienie odpowiedzialności za szkody, w tym błędy medyczne, popełnione przez położne w ramach wykonywania zawodu na podstawie trzech, najczęściej występujących form organizacyjno-prawnych.
Karolina Zalewska-Zbiciak, Associate, Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k./ 23-09-2014, 10:47
   Zasady postępowania ze zwłokami określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U.01.153.1783), wydane na podstawie art. 20, ust.3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.00.23.295 z późn. zm.)
http://www.mz.gov.pl/ 18-12-2013, 14:30
       Od 2011 r. Rzecznik Praw Pacjenta sukcesywnie występuje do Ministerstwa Sprawiedliwości o przekazanie danych statystycznych dotyczących ewidencji spraw o odszkodowania za szkody wyrządzone przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, w sądach rejonowych oraz okręgowych.

Na dzień dzisiejszy Rzecznik Praw Pacjenta dysponuje w/w danymi za rok 2009, 2010, 2011 oraz 2012.
http://www.bpp.gov.pl// 20-06-2013, 12:30
MINISTER ZDROWIA
Warszawa, 24 maja 2013 r.

Do Przyjaciół Lekarzy
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

zwracam się dzisiaj do Was jako tych, od których zależy zdrowie i życie pacjentów.
    Wiele się mówi o błędach w systemie ochrony zdrowia, o zbyt niskich nakładach na leczenie i słabo wycenionych procedurach. Szukanie rozwiązań tych istotnych problemów to zadanie ministra zdrowia, rządu i parlamentu. Staramy się temu sprostać.
28-05-2013, 16:18
Polska Izba Gospodarcza Czystości
    26 kwietnia br. zakończyła się VI edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa. Warszawskie Centrum EXPO XXI ponownie przeżyło prawdziwe oblężenie. Organizatorzy z dumą podkreślają, iż po raz kolejny targi ISSA Interclean odnotowały wzrost odwiedzających. Pierwsze podsumowania wskazują, że możemy się pochwalić blisko 4 000 gości z 55 krajów.
14-05-2013, 11:04
   W dzienniku ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1545 ukazało się rozporządzenie dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych pełen tekst rozporządzenia dostępny na stronie
RCL/ 17-01-2013, 21:30
Kinga Kędzierska
   Podmiotem konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia zagwarantowanego w art. 68 ustawy zasadniczej jest „każdy", a zatem nie tylko obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, lecz również cudzoziemiec - obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec. Jednakże równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych zastrzeżony został w Konstytucji jedynie dla obywateli polskich, zaś - co do zasady - podstawą do korzystania z niej jest uzyskanie statusu „ubezpieczonego"
Prawo i Medycyna nr 47/ 05-11-2012, 15:02
prof. U.W. dr hab. Adam Brzozowski
    Monografia dr Marii Boratyńskiej dotyczy problematyki istotnej zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Autorka trafnie podkreśla, że gwarantowane prawnie samodecydowania jednostek w procedurach medycznych wymaga szczególnie ostrożnych i wnikliwych analiz oraz bardzo wyważonych rozwiązań. Wskazuje Ona dalej, że obecna praktyka i stan prawny jest w tym zakresie zdecydowanie niezadowalający. Brak jest jednolitych uregulowań prawnych, a te, które istnieją, nie są szanowane, zwłaszcza przez lekarzy. Autorka mocno akcentuje, że rozprawa poświęcona jest prawu medycznemu, które Jej zdaniem wykazuje szereg odrębnych cech w zestawieniu z tradycyjnie ujmowaną cywilistyką. Odnosi się to przede wszystkim do tradycyjnego, cywilistycznego aparatu pojęciowego, który okazuje się często nieprzydatny w zakresie opisu, badań i regulacji zagadnień z zakresu praw pacjenta do samodecydowania.
25-07-2012, 13:46
Andrzej Jarota
   W dzisiejszym świecie XXI wieku dostęp do informacji, w tym do informacji publicznej jest podstawą demokratycznego państwa prawa. W XVIII, a sensu stricto w XX wieku pojawia się koncepcja, zgodnie z którą dostęp do informacji powinien obejmować dane dotyczące działalności państwa i jego aparatu. W tym ujęciu chodziło o umożliwienie jednostce zapoznanie się z dokumentami, procedurami, a nawet nieformalnymi informacjami, które dotyczyły procesów sprawowania władzy i realizacji kompetencji oraz zadań przez władze publiczne. W ostateczności obywatele, jak i same władze, doszli do przekonania, że jedną z głównych cech społeczeństwa demokratycznego jest zasada jawności życia publicznego, której elementem staje się możliwość korzystania przez jednostkę z prawa do informacji szczególnie na płaszczyźnie obywatel - państwo. Dostęp obywatela do informacji ma istotne znaczenie dla realizacji różnego rodzaju celów gospodarczych, ekonomicznych czy politycznych, ale również stwarza jednostce możliwość kontroli funkcjonowania wielu złożonych struktur organizacyjnych podejmujących merytoryczne decyzje dotyczące szerokiej grupy zbiorowych i indywidualnych adresatów.
A.J./ 05-07-2012, 09:26Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.