XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
Konferencje


KALENDARIUM
XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne
2017-11-30/01
 

XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne

Koniec i początek. Szczególne medyczne uwarunkowania
opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia


Początek
30 listopada - 1 grudnia 2017 r.

Miejsce obrad

POLSKA AKADEMIA NAUK Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Warszawa, ul. Ksiecia Trojdena 4

Jakdojade.pl to nowoczesna wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej,
dzięki której szybko i wygodnie zaplanujesz podróż po mieście.

  Szanowni Państwo,

Tegoroczne

XV Ogólnopolskie Forum Prawniczo-Medyczne
Warszawa, 30 listopada-1 grudnia 2017 r.

za temat przewodni mieć będzie: Koniec i początek. Szczególne medyczne uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia.

Inspiracją do jego sformułowania były toczące się na przestrzeni roku dyskusje w dwóch kwestiach granicznych: z jednej strony - sposobów godnego zakończenia życia, z drugiej zaś - wpływu zmiany ustawy o działalności leczniczej na prawa pacjentek w związku z opieką okołoporodową. W powiązaniu zaś z każdym z tych pól zainteresowań prawa medycznego znajdują się kwestie prawa do leczenia bólu, ustanowionego zmianą ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w sposób generalny i niezależny od sytuacji klinicznej.

I. Dyskusja nad szczegółami prawa do umierania w spokoju i godności odżywa co jakiś czas w związku z nagłośnionymi wyrokami sądów zagranicznych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Rozstrzygane sprawy dotyczą zarówno dorosłych jak dzieci i pobudzają do refleksji nad odpowiednimi decyzjami w najlepiej pojętym interesie osób niekompetentnych oraz nad możliwościami ukształtowania własnej hipotetycznej sytuacji ze skutkiem na przyszłość.
Pewne tematy powracają stale: zaprzestanie terapii daremnej, sztuczne podtrzymywanie funkcji życiowych, granice podawania środków uśmierzających, stosowanie sedacji paliatywnej oraz potrzeba sztucznego odżywiania i nawadniania.
Z tymi problemami i pokrewnymi będziemy mierzyć się pierwszego dnia konferencji, w czwartek. 30 listopada, podczas panelu Medycyna końca życia.

W związku z tym zachęcamy Państwa do zgłaszania referatów w szczególności na następujące tematy ( z których poszczególne zagadnienia mogą też zostać wydzielone:

 • Prawa pacjenta zniedołężniałego lub niekompetentnego; godność w stanie zniedołężnienia.
 • Sedacja paliatywna.
 • Zakład opiekuńczo-leczniczy a hospicjum: wskazania do pobytu i rodzaj opieki leczniczej.
 • Finansowanie, organizacja i dostęp do opieki hospicyjnej.
 • Cele i sens terapii daremnej.
 • Terapia daremna a uporczywe podtrzymywanie życia
 • Łagodzenie cierpienia a prawo pacjenta do leczenia bólu (nie tylko w stanach terminalnych)

Po wygłoszonych referatach zaplanowana jest interdyscyplinarna debata z udziałem lekarzy, bioetyków i prawników, Jak uregulować prawnie polskie advanced directives?

II. Ponadto tego samego dnia przewidujemy drugi panel, zatytułowany Varia, dla którego punktem wyjścia będzie zgłoszony już z dużym wyprzedzeniem temat Wybudzenia śródoperacyjnego z perspektywy prawnej.
Do tego panelu można zgłaszać dowolne tematy kontrowersyjne i dyskusyjne, ale ze szczególnym uwzględnieniem:
 • aspektów medycznych i dowodowych niewczesnego wybudzenia ze znieczulenia;
 • postępowania z pacjentem w stanie pozabiegowych zaburzeń świadomości.
III. Drugi dzień obrad, piątek 1 grudnia, zdominuje temat Medycyna narodzin.
Zasadą Forum od pierwszego spotkania w 1999 r. i późniejszym zwyczajem było poddawanie pod dyskusję tematów aktualnych i trudnych. Takim jest w szczególności opieka okołoporodowa, której zagadnienia spychane są na margines jako sprawy tzw. kobiece, podczas gdy w istocie dotyczy przecież wszystkich członków populacji niezależnie od płci, tyle że w danym momencie niekompetentnych i niezdolnych do zadbania o własne interesy. Cały ciężar ich reprezentacji spada na matkę, zmuszoną stawić czoło niskiej przeciętnej kulturze sal porodowych i silniejszej niż gdzie indziej tendencji do traktowania paternalistycznego.
W rezultacie rozmaitych akcji społecznych i lobbingu organizacji pacjenckich pewien zakres standardów opieki okołoporodowej przybrał kształt normatywny rozporządzeń. Po nowelizacji ustawy o działalności leczniczej rozporządzeniem mogą być regulowane jednak tylko standardy organizacyjne opieki zdrowotnej, co jest o tyle racjonalne, że wiedza medyczna nie powinna co do zasady stanowić materii aktu prawnego, jest bowiem od prawa niezależna i wciąż ulega zmianom. Z drugiej jednak strony standardy porodowe mają swą niepowtarzalną specyfikę polegającą na tym, że ześrodkowuje się w nich również kultura towarzyszenia narodzinom. Dlatego wciąż jeszcze obowiązujące rozporządzenia traktowane są przez organizacje pacjenckie jako zdobycz cywilizacyjna i efekt usilnych starań o poszanowanie godności rodzących. Natomiast planowane zastąpienie ich standardami organizacyjnymi oraz rekomendacjami niemających statusu aktu prawnego - jako odjęcie z trudem nabytych praw.
Zależy nam zwłaszcza na prelegent(k)ach zdolnych skonfrontować ze stanem prawnym doświadczenia własne obserwacji uczestniczącej: pacjentek, położnych, pielęgniarek i lekarzy.
W związku z tym zachęcamy do zgłaszania wystąpień w szczególności na następujące tematy (z których również poszczególne zagadnienia mogą zostać wyodrębnione):
 • Charakter prawny standardów okołoporodowych porodu fizjologicznego i patologicznego.
 • Prawo do leczenia bólu a dostępność znieczulenia porodowego.
 • Prawa kobiety rodzącej w standardach okołoporodowych.
 • Plan porodu - charakter prawny i moc wiążąca.
 • Prawa pacjentki w sprawie karmienia piersią: standardy okołoporodowe a „terror laktacyjny"
 • Kryteria zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki a dostęp do badań prenatalnych.
 • Diagnostyka prenatalna a odpowiedzialność za niewłaściwe prowadzenie porodu. (Chodzi o wpływ na odpowiedzialność strony medycznej prawidłowego ustalenia biometrii płodu oraz rozpoznania wad wrodzonych pociągających za sobą konieczność specjalnego zaplanowania opieki porodowej).
 • Leczenie płodu in utero - zagadnienia prawne.
 • Między kleszczami a cesarskim cięciem: zabiegowe rozwiązanie porodu - przegląd orzecznictwa.
 • Zabieg Kristellera w świetle aktualnych wskazań wiedzy medycznej i przesłanek odpowiedzialności prawnej.
 • Opieka nad pacjentką w warunkach niepowodzenia położniczego.
 • Odmowa szczepienia noworodka w planie porodu.

Na zakończenie panelu przewidziana jest również dyskusja.

Termin nadsyłania tematów wraz ze streszczeniami wystąpień upływa 15 października 2017
adres: sekretariat@blokoperacyjny.pl

Tegorocznemu Forum patronuje jak zwykle kwartalnik „Prawo i Medycyna." Istnieje możliwość publikacji najciekawszych referatów oraz głosów w dyskusji.


Program Dzień I
Medycyna końca życia

30 listopada 2017 r. (czwartek)

Charakter i status sztucznego odżywiania i nawadniania na przykładach wybranych spraw z orzecznictwa
- dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska, Uniwersytet Warszawski

Finansowanie, organizacja i dostęp do opieki hospicyjnej

Zakład opiekuńczo-leczniczy a hospicjum: wskazania do pobytu i rodzaj opieki leczniczej

Prawa pacjenta zniedołężniałego.

Sedacja paliatywna.

Debata (burza mózgów): jak uregulować prawnie polskie deklaracje antycypacyjne?
Podstawy prawne dla deklaracji antycypacyjnych w polskim prawie i orzecznictwie - reasumpcja
- dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska, Uniwersytet Warszawski

Panel II - varia

Sytuacja kryzysowa na bloku operacyjnym czyli wybudzenie śródoperacyjne - aspekt prawny
- radca prawny Aneta Naworska

Dzień II
Medycyna narodzin

1 grudnia 2017 r. (piątek)

Charakter prawny standardów okołoporodowych; poród fizjologiczny i patologiczny - wybrane zagadnienia
Prawo do leczenia bólu a znieczulenie porodowe

Prawa kobiety rodzącej w standardach okołoporodowych

Kryteria zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki a dostęp do badań prenatalnych

Diagnostyka prenatalna a odpowiedzialność za niewłaściwe prowadzenie porodu.

Leczenie płodu in utero - zagadnienia prawne

Między kleszczami a cesarskim cięciem: zabiegowe rozwiązanie porodu - przegląd orzecznictwa

Zabieg Kristellera w świetle aktualnych wskazań wiedzy medycznej i przesłanek odpowiedzialności prawnej

Noworodek z zespołem Edwardsa pod respiratorem - studium przypadku na tle sprawy ETPC Charlie Gard and oth, v. UK
- dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska, Uniwersytet Warszawski

Odmowa szczepienia noworodka w planie porodu

Standardy okołoporodowe a „terror laktacyjny"


Opłaty Opłata rejestracyjna dokonana:
- od 01 sierpnia do 30 września - 520 zł
- od 1 października do 31 października - 590 zł
- po 31 października - 660 zł

Cena zawiera podatek VAT.

Formularz rejestracyjny PDF>>>
Formularz rejestracyjny RTF>>>
Ulotka >>>

W przypadku udziału w sympozjum dwóch osób z tego samego ośrodka opłata rejestracyjna ulega obniżeniu o 50 zł. od osoby.

Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w sympozjum, bufet kawowy w przerwie, obiad.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sympozjum, z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem sympozjum.

Wszystkie opłaty należy przesłać do dnia 28 listopada 2017 r. na konto organizatora sympozjum zgodnie z wystawionym na podstawie zgłoszenia dokumentem proforma. W polu tytułem prosimy o wpisanie informacji: FORUM 2017 + imię i nazwisko uczestnika.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w sympozjum do 31.10.2017 roku zwracamy 50% wartości opłaty rejestracyjnej. W razie rezygnacji po 31.10.2017 roku nie przewidujemy zwrotów.

Ilość miejsc ograniczona, Uczestnicy będą rejestrowani według kolejności zgłoszeń.


Organizator

Blok Operacyjny Sp. z o.o.
ul. Bysławska 82 pok. 102
04-993 Warszawa
tel. (0-22) 867 24 25, fax 22 201-25-69


Patronat medialny
Pliki do pobrania:Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.