Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
Nota prawna

  • Właścicielem Portalu „Prawo i Medycyna.pl” (dalej „Portalu”) jest spółka pod firmą Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-450) przy ul. Astronomów 3 pok. 424 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000240958, o kapitale zakładowym 100.000 złotych, posługującą się numerem NIP 527-248-15-94 oraz REGON 140233431.
  • Korzystanie z Portalu oznacza akceptację poniższych warunków, Regulaminu oraz właściwych przepisów prawa.
  • Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. dokłada najwyższej staranności, aby wszelkie informacje zamieszczane na Portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Informacje te nie mogą być jednak w żadnym wypadku traktowane jako porady prawne. Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych na Portalu, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności tych informacji dla określonych działań Usługobiorców Portalu. Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Usługobiorców Portalu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Portalu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Portalu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych na Portalu ponosi Usługobiorca.
  • Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że zamieszczone na stronie informacje nie stanowią oferty ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  • Wszelkie prawa do Portalu, w szczególności do jakichkolwiek jego elementów graficznych, do układu stron Portalu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Portal oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).
  • O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa autorskie do materiałów zamieszczonych na Portalu są zastrzeżone. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez uprzedniego zezwolenia jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
  • Korzystanie z Portalu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Usługobiorcy, to znaczy wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Portalu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Instytutem Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.