Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
Regulamin publikacji

Regulamin publikacji w kwartalniku „Prawo i Medycyna"

   Pismo indeksowane w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 7 punktów za publikacje.

   Prawo i Medycyna przyjmuje do publikacji (druk na łamach kwartalnika „Prawo i Medycyna" oraz publikacja w wersji elektronicznej w serwisie www.prawoimedycyna.pl) prace z dziedziny prawa medycznego oraz nauk pokrewnych, przede wszystkim bioetyki.
   Otrzymane prace są wstępnie oceniane przez redakcję i kwalifikowane do publikacji na podstawie opinii sporządzonych przez dwóch zewnętrznych recenzentów, w warunkach zapewniających obustronną anonimowość.
Podstawowym kryterium zakwalifikowania do publikacji jest naukowy charakter artykułu w sensie rozstrzygnięcia postawionych lub zreferowanych problemów o charakterze naukowym.
   Redakcja może:

 • przyjąć tekst do publikacji bez poprawek autora,
 • przyjąć tekst do publikacji pod warunkiem naniesienia poprawek,
 • odrzucić tekst z powodu niedostatecznej jakości naukowej.

   Ponadto pod uwagę brane są następujące kryteria:

 • czy zagadnienie jest ważne dla omawianej problematyki;
 • czy rozwiązanie zagadnienia stanowi nowość w literaturze przedmiotu;
 • czy podane argumenty uzasadniają konkluzję artykułu;
 • czy stawiane tezy są sformułowane jednoznacznie;
 • czy autor wykazuje dobrą znajomość literatury przedmiotu;
 • czy tezy są poparte bibliografią i/lub argumentami autora;
 • czy argumenty są wolne od poważnych błędów logicznych;
 • czy artykuł jest wolny od nieuzasadnionych uogólnień empirycznych;
 • czy cytowane prace ściśle wiążą się z tematem artykułu;
 • czy artykuł jest poprawny językowo;

   Redakcja może odrzucić opracowanie nie mieszczące się w zakresie tematycznym czasopisma lub którego kształt stylistyczny jest rażąco nieprawidłowy.
   Autorzy prac, w których wymieniane są nazwy firm lub nazwy handlowe produktów powinni dostarczyć wraz z pracą informację o braku konfliktu interesów w odniesieniu do wzmiankowanych firm lub produktów.
   Prawa autorskie odnośnie materiałów publikowanych w Prawo i Medycyna przekazane będą w całości wydawcy. Autor każdorazowo otrzyma jeden egzemplarz czasopisma z wydaną pracą. Materiały przyjęte do publikacji nie mogą być publikowane nigdzie indziej bez pisemnej zgody wydawcy.
   Prace zgłaszane do publikacji, co do zasady nie powinny przekraczać 15 stron znormalizowanego maszynopisu z odstępem 1,5, czcionką typu Times New Roman 12 pkt (ok. 27 tysięcy znaków łącznie ze spacjami i przypisami), należy nadsyłać do Redakcji pocztą elektroniczną na adres lub na nośniku elektronicznym (płyta CD) .
   Do przesłanych materiałów należy dołączyć dane o Autorze:

 • imię i nazwisko,
 • stopień lub tytuł naukowy,
 • nazwę oraz adres miejsca pracy,
 • adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres pocztowy do korespondencji.

   Pracownicy naukowi proszeni są również o wskazanie uczelni macierzystej.
   Redakcja nie publikuje przedruków, w związku z powyższym do pracy należy dołączyć oświadczenie podpisane przez wszystkich Autorów, że praca nie została dotychczas wydrukowana lub skierowana do druku w innym czasopiśmie.
   Wskazane jest aby do artykułu były dołączone:

 • autoryzacja kierownika wydziału;
 • oświadczenie, że materiały nie były jeszcze publikowane ani dostarczone do publikacji w innym czasopiśmie.

   Odpowiedzialność prawną za podanie nieprawdziwych danych ponoszą autorzy. Akceptacja niniejszego regulaminu powinna być potwierdzone własnoręcznym podpisem autora na pierwszej stronie pracy.
   Autorzy składający po raz pierwszy prace do publikacji w „Prawie i Medycynie" proszeni są o dołączenie krótkiej informacji o sobie (Curriculum Vitae).
   Redakcja nie zwraca Autorom nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów i śródtytułów.
   Po zakwalifikowaniu pracy do publikacji Autor lub Autorzy (pracy zbiorowej) podpisują umowę o przeniesieniu na Wydawcę praw autorskich.
   Niniejszy regulamin nie dotyczy prac zamawianych przez redakcję czasopisma.

Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.