Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
Regulamin księgarni

Regulamin Księgarni internetowej
Portalu „Prawo i Medycyna.pl"

§ 1 
Informacje Ogólne

1. Księgarnia internetowa - działająca pod adresem http://www.prawoimedycyna.pl/ - prowadzona jest przez spółkę pod firmą Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej Usługodawcą) z siedzibą w Warszawie (01-450) przy ul. Astronomów 3 pok. 424 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000240958, o kapitale zakładowym 100.000 złotych, posługującą się numerem NIP 527-248-15-94 oraz REGON 140233431.

2. Usługobiorca składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Sprzedaż towarów jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej http://www.prawoimedycyna.pl/.

4. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Księgarni internetowej http://www.prawoimedycyna.pl/wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki. Koszt dostawy doliczany jest do wartości każdego zamówienia.

5. Usługodawca Księgarni internetowej http://www.prawoimedycyna.pl/ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 

§ 2
Zamówienia i Dostawa


1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Zamówienia towarów mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą (dalej Usługobiorcy).

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie "Formularza rejestracyjnego" znajdującego się na stronach http://www.prawoimedycyna.pl/ oraz dokonanie wyboru towarów znajdujących się w ofercie Księgarni internetowej.

4. Składający zamówienie Usługobiorca jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza "Formularza rejestracyjnego".

5. Usługobiorca wypełniając i zatwierdzając formularz "Formularz rejestracyjny" wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Po złożeniu zamówienia, Usługobiorca otrzyma odpowiedź e-mailem potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji. Zawarcie umowy z Usługobiorcą następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zamówienia.

7. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia ceny za zamówione towary. Zamówienie zostanie automatycznie anulowane w przypadku braku zapłaty w ciągu 10 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

8. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 5 dni roboczych i oznacza czas potrzebny do skompletowania i wysłania zamówienia.

9. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

10. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki - zgodnie z cennikiem Koszty przesyłki. Usługobiorca w formularzu „Zamówienie" wybiera sposób dostawy towaru.

11. Każda transakcja dokumentowana jest dołączaną do zamówienia fakturą VAT. W przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną faktura VAT wystawiana jest na jego żądanie.

12. Płatność za zamówiony towar może nastąpić bezpośrednio przelewem na konto Usługodawcy lub za pośrednictwem systemu „PAYU.PL". Bieżące formy płatności określone są na stronie Płatności.

13. Usługodawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

14. Usługobiorca może anulować zamówienie pod numerem telefonu: (022) 867-24-25 bądź e-mailem na adres ksiegarnia @ prawoimedycyna.pl. Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Usługobiorcy.

§ 3
Wydania elektroniczne

1. Usługodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu elektronicznych wydań (e-wydań) tytułów prasowych.

2. Pod pojęciem elektronicznego wydania (zwanego dalej również „e-wydaniem") rozumie się przynajmniej jedną mutację tytułu prasowego, która rozpowszechniana jest drogą elektroniczną. Zawiera ten sam w formie i treści materiał redakcyjny, a także reklamy, które można znaleźć w edycji drukowanej. E-wydanie może zawierać także rozszerzone materiały redakcyjne, a także reklamy wykorzystujące dzisiejsze możliwości elektroniczne.

3. Usługobiorca korzystający z e-wydań nie nabywa jakichkolwiek praw do utworów tam zamieszczonych. Usługobiorca może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w niniejszym Regulaminie.

4. Zawierając umowę świadczenia usług udostępniania e-wydań Usługobiorca zrzeka się praw wynikających z art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

5. Zabronione jest kopiowanie wydań elektronicznych oraz ich części, a także ich publiczne udostępnianie.

6. Zamawianie e-wydań odbywa się na zasadach określonych w § 2 Regulaminu, z wyłączeniem postanowień § 2 ust. 8, 9, 10, 11.

7. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy Usługobiorca otrzyma e-mail z wydaniem elektronicznym. Usługodawca zastrzega prawo do stosowania środków technicznych zabezpieczających wydanie elektroniczne przed nieuprawnionym dostępem osób innych niż Usługobiorca.

8. W zakresie reklamacji wydań elektronicznych odpowiednio stosuje się § 4 ust. 2 Regulaminu

§ 4
Reklamacje

1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ksiegarnia @ prawoimedycyna.pl lub telefonicznie (0-22) 867-24-25. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

2. Usługobiorca odsyła reklamowany towar poleconą przesyłką pocztową w terminie najpóźniej 14 dni od jej otrzymania na adres Usługodawcy. Do reklamowanego towaru należy dołączyć pismo określające powód reklamacji. Usługodawca nie odbiera przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty poniesione przez Usługobiorcę związane z odesłaniem wadliwego towaru, Usługodawca zwróci po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji - najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu wydawniczego). Usługodawca zwróci Usługobiorcy równowartość ceny zakupionego towaru.

§ 5
Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.), Usługobiorca może zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, uszkodzony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest to, aby zwracany produkt był kompletny. Zwroty należy kierować listem poleconym na adres Usługodawcy z dopiskiem "zwrot". Zwracany towar należy przesłać wraz z otrzymaną fakturą. Usługodawca dokona zwrotu ceny produktu w ciągu7 dni roboczych przelewem bankowym na konto podane przez Usługobiorcę. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Usługobiorca dokonuje zwrotu na swój koszt i ryzyko. Usługodawca nie odbiera przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Usługobiorcy w przypadku wydań elektronicznych.

§ 6
Informacje pozostałe


1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.).

2. Dane osobowe Usługobiorcy podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Usługobiorca ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez uprzedzenia.
Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.