Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z Ogólnopolskiego Portalu Prawa Medycznego
„Prawo i Medycyna.pl"

(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 25.07.2007)

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Ogólnopolski Portal Prawa Medycznego „Prawo i Medycyna.pl" jest portalem internetowym, którego operatorem jest spółka pod firmą Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-450) przy ul. Astronomów 3 pok. 424 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000240958, o kapitale zakładowym 100.000 złotych, posługującą się numerem NIP 527-248-15-94 oraz REGON 140233431.
 2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. - zwaną dalej Usługodawcą, warunki korzystania z Ogólnopolskiego Portalu Prawa Medycznego „Prawo i Medycyna" - zwanego dalej Portalem „Prawo i Medycyna.pl", warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Zamawiając usługę, Usługobiorca, potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. i akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.


§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§ 3

 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
  "Usługodawcą" jest spółka pod firmą Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-450) przy ul. Astronomów 3 pok. 424 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000240958, o kapitale zakładowym 100.000 złotych, posługującą się numerem NIP 527-248-15-94 oraz REGON 140233431.
 2. "Usługobiorcą" jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 3. Portal „Prawo i Medycyna.pl" to Ogólnopolski Portal Prawa Medycznego „Prawo i Medycyna.pl".


Rozdział II
Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia

Dział 1
Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej

§ 4

 1. Usługi świadczone poprzez Usługodawcę polegają na udostępnieniu drogą elektroniczną online całości lub części zasobów Portalu „Prawo i Medycyna.pl", a także na umożliwieniu korzystania z usługi „Ekspertyza" na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony „www" o jednoznacznie określonym adresie internetowym.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu „Prawo i Medycyna.pl" mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą płatną jest usługa „Ekspertyzy" (część komercyjna serwisu). Usługą bezpłatną jest dostęp do określonych przez Usługodawcę treści Portalu „Prawo i Medycyna.pl". Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.
 4. Koszt usługi „Ekspertyzy", jest uzależniony od zakresu i treści zgłoszenia Usługobiorcy przesłanego do Usługodawcy przy użyciu Formularza zamówienia (wyceny) usługi „Ekspertyzy" dostępnego na Portalu „Prawo i Medycyna.pl".
 5. W celu skorzystania z usługi „Ekspertyzy" należy wypełnić Formularz zamówienia (wyceny) usługi „Ekspertyzy" dostępnego na Portalu „Prawo i Medycyna.pl" w następujący sposób:
  a) Usługobiorca powinien wypełnić wszystkie pola Formularza zamówienia (wyceny) usługi „Ekspertyzy" oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;
  b) Usługobiorca zobowiązany jest do przestawienia opisu stanu faktycznego oraz sformułowania pytania, na które chce uzyskać odpowiedź;
  c) w przypadku, gdy zakres informacji podanych przez Usługobiorcę w Formularzu zamówienia (wyceny) usługi „Ekspertyzy" jest niewystarczający do dokonania wyceny usługi osoba upoważniona przez Usługodawcę skontaktuje się z Usługobiorcą w celu uzupełnienia danych niezbędnych do wykonania usługi;
  d) na wskazany w wypełnionym Formularzu zamówienia (wyceny) usługi „Ekspertyzy" adres e-mailowy Usługodawca wysyła wiadomość zawierającą wycenę usługi wraz z informacją o czasie jej realizacji oraz o sposobie płatności, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7;
  e) usługa „Eksperyzy" jest wykonywana po dokonaniu płatności przez Usługobiorcę.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi „Ekspertyzy" w przypadku, gdy z zadanego przez Usługobiorcę pytania wynika konieczność udzielenia porady bądź sporządzenia opinii prawnej przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego. Konieczność taka zachodzi, gdy w celu wykonania usługi „Ekpertyzy" niezbędne staje się:
  a) dokonanie kompleksowej oceny sytuacji lub wskazanie alternatywnych       rozwiązań, których skutki mogą wywrzeć wpływ na sytuację faktyczną i prawną Usługobiorcy;
  b) sformułowanie wypowiedzi oceniającej słuszność podjętych lub podejmowanych przez Usługobiorcę i inne podmioty przedstawione w pytaniu działań lub szanse ich powodzenia;
  c) wydanie opinii na temat działań występujących w konkretnej sprawie przedstawicieli i organów wymiaru sprawiedliwości.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi „Ekspertyzy" w przypadku, gdy zadane przez Usługobiorcę pytanie zawiera treści obraźliwe lub którego treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich lub też istnieje uzasadniona podstawa pozwalająca na przypuszczenie, iż treść ekspertyzy zostanie wykorzystana do naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Koszt usług Portalu „Prawo i Medycyna.pl" nie obejmuje kosztów dostępu przez Usługobiorcę do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Usługodawcy.
 9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.
 10. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej "Prawo i Medycyna.pl" wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Dział 2
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§ 5

 1. W przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Usługobiorcy lub nie podania przez niego danych niezbędnych do właściwej realizacji usługi - Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usługi do czasu usunięcia usterki przez Usługobiorcę lub przekazania przez niego brakujących informacji.
 2. Usługodawca dołoży najwyższej staranności, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi albo jej niewykonanie w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Portalu „Prawo i Medycyna.pl" oraz usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej oraz aby czas niedostępności Portalu „Prawo i Medycyna.pl" był jak najkrótszy.
 4. O ile nie zastrzeżono inaczej majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Portalu „Prawo i Medycyna.pl" należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).


Rozdział III
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 6


Złożenie zamówienia na usługę „Ekspertyzy" następuje przez wypełnienie i odesłanie Formularza zamówienia (wyceny) usługi „Ekspertyzy" dostępnego na Portalu „Prawo i Medycyna.pl" - zgodnie z warunkami określonymi przez Usługodawcę dla tej usługi.

Rozdział IV
Postępowanie reklamacyjne

§ 7

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z komercyjnej części serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: admin @ prawoimedycyna.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania. Okres ten może jednak zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Usługodawca zastrzega ponadto, iż w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania dodatkowych wyjaśnień od osoby zgłaszającej reklamację, czas udzielania wyjaśnień przez Usługobiorcę przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji albo informacja o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji zostanie niezwłocznie wysłana na adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 8


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Portalu „Prawo i Medycyna.pl" i stanowi integralną część zawieranej z użytkownikiem umowy.

§ 9


Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O dokonaniu zmian Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. W przypadku niezłożenia przez Usługobiorcę - w terminie oznaczonym w treści powiadomienia - oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany w niniejszym Regulaminie zostały przez Usługobiorcę zaakceptowane.
Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.