Prenumerata kwartalnika Prawo i medycyna na rok 2018
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania / e-wydanie

Autor: Maria Boratyńska
Rok wydania: 2015
Nr wydania: I-poprawione
ISBN 978-83-60955-24-6
Forma wydania: elektroniczna
Wydawca: IPOZ
Liczba stron: 733
Numer Ean: 9788360955246
Cena: 40.00 zł    Dodaj do koszyka

Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania / e-wydanie

   1. Monografia dr Marii Boratyńskiej dotyczy problematyki istotnej zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Autorka trafnie podkreśla, że gwarantowane prawnie samodecydowania jednostek w procedurach medycznych wymaga szczególnie ostrożnych i wnikliwych analiz oraz bardzo wyważonych rozwiązań. Wskazuje Ona dalej, że obecna praktyka i stan prawny jest w tym zakresie zdecydowanie niezadowalający. Brak jest jednolitych uregulowań prawnych, a te, które istnieją, nie są szanowane, zwłaszcza przez lekarzy. Autorka mocno akcentuje, że rozprawa poświęcona jest prawu medycznemu, które Jej zdaniem wykazuje szereg odrębnych cech w zestawieniu z tradycyjnie ujmowaną cywilistyką. Odnosi się to przede wszystkim do tradycyjnego, cywilistycznego aparatu pojęciowego, który okazuje się często nieprzydatny w zakresie opisu, badań i regulacji zagadnień z zakresu praw pacjenta do samodecydowania.
   2. Pracę rozpoczynają wnikliwe analizy odnoszące się do autonomii pacjenta, jako dobra prawnego i zarazem wartości moralnej. Na tym tle Autorka omawia instytucję zgody pacjenta, wymagania materialne i formalne stawiane zgodzie pacjenta, prawną zdolność do wyrażania zgody. Szczególnie interesujące wydają się rozważania dotyczące charakteru prawnego zgody pacjenta. Praca obejmuje też rozważania odnoszące się do standardów i przywilejów zawodowych w zakresie świadczenia usług medycznych, poszanowania autonomii w ramach poszczególnych praw pacjenta i postępowań przymusowych w medycynie. Niezmiernie interesującą część rozprawy stanowi wnikliwe - a zarazem zdystansowane emocjonalnie - przedstawienie prawnomedycznych dylematów i wyzwań związanych z prawem wolnego wyboru pacjenta.
   3. Wybór przedmiotu monografii dr Marii Boratyńskiej należy uznać więc za trafny i w pełni uzasadniony. Monografia dr Marii Boratyńskiej stanowi w zakresie objętej nią problematyki pracę nowatorską na gruncie prawa polskiego. Mimo dużego znaczenia praktycznego, zagadnienia te nie były dotychczas przedmiotem tak szerokich, a tym bardziej całościowych zainteresowań badawczych. W doktrynie polskiej problematyka ta cieszy się zainteresowaniem od niedawna. Opublikowane prace badawcze są nieliczne, i odnoszą się do problematyki poruszonej w rozprawie jedynie fragmentarycznie. Dorobek judykatury, na którym opiera się większość tych badań, jest niesłychanie skromny.
   4. Schemat rozprawy wydaje się uzasadniony z uwagi na przyjętą przez Autorkę koncepcję układu analizowanych problemów. Koncepcja ta służy przeprowadzeniu tezy o niedoskonałości systemu, który powinien być gwarancją prawa pacjenta do samodecydowania.
   5. Rozprawa jest bardzo obszerna, liczy przeszło 700 stron i składa się z sześciu rozdziałów poprzedzonych uwagami wstępnymi oraz zamkniętych wnioskami i uwagami końcowymi. Mimo tego, nie sposób wskazać na nieuzasadnione powtórzenia, nie ma też wywodów, które można by uznać za niepotrzebne bądź przesadnie rozbudowane. Materiał został w pracy prawidłowo uporządkowany.
   6. Recenzowana praca nie ma charakteru prawnoporównawczego. Zawiera ona jednak pogłębione uwagi odnoszące się do opracowań i wartości o charakterze uniwersalnym. Przyjęty przez Autorkę zakres badań na tym obszarze należy uznać za usprawiedliwiony.
   7. Praca dr Marii Boratyńskiej zasługuje na wysoką ocenę także z formalnego punktu widzenia. Jest ona starannie udokumentowana, zarówno w odniesieniu do obszernej literatury (polskiej i zagranicznej) wykorzystanej przy przeprowadzaniu badań, jak i materiału normatywnego. Rozprawa daje dobre świadectwo jej erudycji, zdolności i wiedzy prawniczej. Praca napisana jest poprawnym precyzyjnym i zwięzłym językiem.
   8. W konkluzji niniejszej recenzji pragnę podkreślić, że recenzowana praca dr Marii Boratyńskiej stanowi samodzielne opracowanie niezwykle aktualnej i ważnej problematyki z zakresu prawa medycznego (będę się upierał, że także z zakresu prawa cywilnego), potwierdza ogólną wiedzę teoretyczną Autorki w tej dziedzinie oraz jej dobre przygotowanie i uzdolnienia w zakresie prowadzenia samodzielnych badań naukowych. Stanowi ona istotny wkład do dorobku doktryny prawa medycznego i cywilnego i w pełni zasługuje na opublikowanie w formie samodzielnej monografii prawniczej.

prof. U.W. dr hab. Adam Brzozowski

 

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1

Autonomia pacjenta jako dobro prawne i wartość moralna 13
Wprowadzenie 13
Autonomia i paternalizm 18
Paternalizm medyczny 19
Autonomia: wolność i godność 43
Zakończenie 70

Rozdział 2
Zgoda pacjenta 74
Elementy zgody. Wymagania materialne i formalne stawiane zgodzie pacjenta 74
Kompetencja formalna: prawna zdolność do wyrażenia zgody 84
Wiek 84
Ubezwłasnowolnienie całkowite 87
Chorzy psychicznie lub upośledzeni umysłowo 88
Ubezwłasnowolnienie częściowe 90
Treść udzielonej informacji 92
Rozumienie i dobrowolność 129
Rozumienie 129
Zwalczanie fałszywych przekonań 131
Ryzyko i lęki a rozumienie 133
Rozumienie ryzyka a poziom kompetencji 135
Dobrowolność 137

Okłamywanie i straszenie 139
Informowanie osób trzecich 141
Sposoby wyrażania woli w sprawie interwencji medycznej 142
Zgoda wyraźna i dorozumiana 144
Zgoda blankietowa 146
Zgoda domniemana (niejawna) 153
Zgoda poczytywana 154
Milczenie. Brak sprzeciwu 157
Odwołanie zgody 160
Odmowa zgody. Sprzeciw 162
Żądanie, życzenie, wniosek 168
Charakter prawny zgody 169
Kontratyp czynności leczniczej 169
Zasady współżycia społecznego 176
Stan wyższej konieczności 182
Cel leczniczy 187
Czynnik ryzyka 189
Trybunał Konstytucyjny: „Zapnij pasy" 191
Transplantacje 194
Zakres obowiązku informacyjnego 194
Autonomia dawcy 195
Sprzeciw mortis causa 195
Zgoda mortis causa 196
Zabiegi kosmetyczne 197
Czynności o charakterze nieleczniczym 202
Kwalifikacja prawna udzielonej zgody 213

Rozdział 3
Rozdział 3
Lekarskie standardy i przywileje zawodowe. 228
Standardy wykonywania zawodu. 228
Standardy medyczne. 228
Wskazania aktualnej wiedzy medycznej 229
Przeciwwskazania 237
Tworzenie i zmiana wskazań 238
Dostępność środków 244
Należyta staranność 254
Pojęcie 254
Zasady ostrożności 257
Szczegółowe zagadnienia należytej staranności.
Czynnik woli pacjenta 261
Rezultat negatywny jako oznaka zawinienia 262
Staranność oceniana na podstawie efektów 265
Miary staranności a odpowiedzialność za skutki przypadkowe 268
Rozziew między diagnozą a terapią 273
Należyta staranność a estetyka i życzenia pacjenta 276
Wykonanie zabiegu metodą przestarzałą 282
Etyka zawodowa 289
Przepisy KEL niespójne z obowiązującym stanem prawnym 291
Rozwinięcie standardów wykonywania zawodu w KEL 296
Standardy prawne 299
Lekarski obowiązek udzielenia pomocy 299
Obowiązek pomocy lekarskiej w stanach naglących a brak zgody pacjenta 304
Rozszerzenie pola operacyjnego 311
Postępowanie z pacjentem niemogącym wyrazić zgody (art. 33 i 34 ust. 7 uzawlek) 328
Przywilej terapeutyczny 332
Klauzula sumienia 348
Podsumowanie 368

Rozdział 4
Poszanowanie autonomii w ramach poszczególnych praw pacjenta 370
Uwagi ogólne. Dobra prawne pacjenta i ich ochrona 370
Prawo pacjenta do otrzymania świadczenia zdrowotnego 381
Prawo do dochowania tajemnicy lekarskiej 393
Zagrożenie bezpieczeństwa 397
Umyślne ujawnienie tajemnicy lekarskiej 406
Prawo dostępu do dokumentacji medycznej i prawo do ochrony danych w niej zawartych 408
Prawo do poszanowania godności i intymności 411
Zwalczanie bólu 426
Godność pacjentów zniedołężniałych 428
Godność w stanie wegetatywnym 430
Prawo do umierania w spokoju i godności 436
Uporczywa terapia i inne zmuszanie do życia 436
Szacunek dla autonomii. Eutanazja 450
Sedacja paliatywna (terminalna) 453
Hospicjum 459
Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w szczególności do kontaktów ze światem zewnętrznym. Prawo do dodatkowej opieki ze strony osób bliskich 464
Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej 466
Prawo do informacji i rozeznanej zgody. Reasumcja 471

Rozdział 5
Postępowanie przymusowe w medycynie 474
Wprowadzenie. Pojęcie przymusu w medycynie 474
Psychiatria 475
Przymusowe leczenie odwykowe 502
Postępowanie przymusowe na terenie izby wytrzeźwień 509
Przymusowe leczenie osoby osadzonej w zakładzie karnym 511
Przymusowe badanie oskarżonego w postępowaniu karnym 515
Badanie na obecność alkoholu we krwi, moczu i w wydychanym powietrzu 517
Przymusowe leczenie chorób zakaźnych 519
Przymusowe leczenie w stanie klęski żywiołowej 532
Zakończenie 534

R
ozdział 6
Prawnomedyczne dylematy i wyzwania 536
Transgresja płci. Transseksualizm 536
Planowanie rodziny 556
Planowanie rodziny jako dobro osobiste 556
Prawo do rodzicielstwa 557
Antykoncepcja 559
Badania prenatalne 566
Sterylizacja 573
Przerwanie ciąży 577
Medyczne wspomaganie rozrodu. Zapłodnienie pozaustrojowe 603
Badania przedimplantacyjne 631
Sposób rozwiązania ciąży. Cesarskie cięcie 636
Klonowanie reprodukcyjne - wzmianka 650
Zaprzestanie podtrzymywania życia 652
Podtrzymywanie życia pacjentów w stanie wegetatywnym 653
Dyspozycje w sprawach „życia i śmierci" 672
„Dla dobra dziecka" 684
Uwagi ogólne 684
Noworodki skrajnie niedojrzałe 688
Daremność terapeutyczna 691
Decyzje medyczne ważące na przyszłości dziecka 697
Kolizja dóbr oraz interesów dzieci pozostających pod władzą.
Jodie i Mary 704
Dobre chęci i wypaczenia. „Antyszczepionkowcy" 711
Zakończenie 719

Bibliografia


Pliki do pobrania:

Wstęp i spis treści do książki "Wolny wybór"Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.