XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KIEROWNICZEJ KADRY MEDYCZNEJ PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH 2017
Strona główna   Poleć stronę   Kontakt  
e-ISSN 1898-5556
ISSN 1506-8757
  Szukaj    
e-Księgarnia

Katalog
»  PROMOCJE
» CZASOPISMA
    » Kwartalnik Prawo i Medycyna
    » Wydanie elektroniczne Prawo i Medycyna
        » PiM Nr 01 / 1999
        » PiM Nr 02 / 1999
        » PiM Nr 03 / 1999
        » PiM Nr 04 / 1999
        » PiM Nr 05 / 2000
        » PiM Nr 06/07 / 2000
        » PiM Nr 08 / 2000
        » PiM Nr 09 / 2001
        » PiM Nr 10 / 2001
        » PiM Nr 11 / 2002
        » PiM Nr 12 / 2002
        » PiM Nr 13 / 2003
        » PiM Nr 14 / 2004
        » PiM Nr 15 / 2004
        » PiM Nr 16 / 2004
        » PiM Nr 17 / 2004
        » PiM Nr 18 / 2005
        » PiM Nr 19 / 2005
        » PiM Nr 20 / 2005
        » PiM Nr 21 / 2005
        » PiM Nr 22 / 2006
        » PiM Nr 23 / 2006
        » PiM Nr 24 / 2006
        » PiM Nr 25 / 2006
        » PiM Nr 26 / 2007
        » PiM Nr 27 / 2007
        » PiM Nr 28 / 2007
        » PiM Nr 29 / 2007
        » PiM Nr 30 / 2008
        » PiM Nr 31 / 2008
        » PiM Nr 32 / 2008
        » PiM Nr 33 / 2008
        » PiM Nr 34 / 2009
        » PiM Nr 35 / 2009
        » PiM Nr 36 / 2009
        » PiM Nr 37 / 2009
        » PiM Nr 38 / 2010
        » PiM Nr 39 / 2010
        » PiM Nr 40 / 2010
        » PiM Nr 41 / 2010
        » PiM Nr 42 / 2011
        » PiM Nr 43 / 2011
        » PiM Nr 44 / 2011
        » PiM Nr 45 / 2011
        » PiM Nr 46 / 2012
        » PiM Nr 47 / 2012
        » PiM Nr 48/49 / 2012
        » PiM Nr 50/51 / 2013
        » PiM Nr 52/53 / 2013
        » PiM Nr 54 / 2014
        » PiM Nr 55 / 2014
        » PiM Nr 56/57 / 2014
        » PiM Nr 58/2015
        » PiM Nr 59/2015
        » PiM Nr 60/2015
        » PiM Nr 61/2015
        » PiM Nr 62/2016
        » PiM Nr 63/2016
        » PiM Nr 64/2016
        » PiM Nr 65/2016
        » PiM Nr 66/2017
        » PiM Nr 67/2017
        » Wydanie specjalne 2004
» KSIĄŻKI

Koszyk
...jest pusty

Informacje

 
Ponadlimitowe świadczenia zdrowotne udzielane w schorzeniach przewlekłych (uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego) / Nr 30

Autor: Beata Janiszewska
Rok wydania: 2008
Nr wydania: PRAWO I MEDYCYNA Nr 1/2008 (30 Vol. 10)
Forma wydania: elektroniczna
Wydawca: Instytut Problemów Ochrony Zrowia Sp. z o.o.
Cena: 6.95 zł    Dodaj do koszyka

Ponadlimitowe świadczenia zdrowotne udzielane w schorzeniach przewlekłych (uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego) / Nr 30

Ponadlimitowe świadczenia zdrowotne udzielane w schorzeniach przewlekłych (uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego)

Beata Janiszewska

   Problematyka tzw. świadczeń ponadlimitowych jest obecnie jednym z istotnych zagadnień funkcjonowania służby zdrowia. Wobec niewystarczających środków finansowania usług medycznych i związanego z tym kontraktowania świadczeń niejednokrotnie w liczbie niezapewniającej swobodnego dostępu do opieki medycznej, ocena prawna tzw. nadwykonań stała się ważnym elementem w kształtowaniu zasad udzielania pomocy lekarskiej mimo wyczerpania limitu ustalonego w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia (powoływanym dalej jako NFZ). Czynnikiem stabilizującym w tej materii praktykę zakładów opieki zdrowotnej (dalej jako zoz) jest utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyższego stanowisko, stosownie do którego „w razie wyczerpania środków uzyskanych przez zakład opieki zdrowotnej w ramach umowy o świadczenia zdrowotne, kasa chorych (Narodowy Fundusz Zdrowia) ma obowiązek finansowania świadczeń udzielonych w warunkach określonych w art. 7 ustawy1 o zakładach opieki zdrowotnej i art. 30 ustawy2 o zawodach lekarza i lekarza dentysty"3.
   Ugruntowanie się tego zapatrywania spowodowało, że w sprawach sądowych podstawowe znaczenie przypisywane jest zbadaniu, czy żądanie zapłaty dotyczy świadczeń udzielanych w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta albo w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Strona dochodząca zapłaty obarczona jest zaś ciężarem dowodu nie tylko faktu wykonania świadczeń zdrowotnych, lecz także szczególnego, przymusowego charakteru udzielenia pomocy medycznej.
   W związku z tym pojawiło się w praktyce orzeczniczej i znalazło odzwierciedlenie w wypowiedziach Sądu Najwyższego ciekawe i ważne zagadnienie możliwości skutecznego żądania zapłaty za wykonanie zabiegów koniecznych dla ratowania życia osób przewlekle chorych. Wprawdzie podejmujące tę kwestię orzeczenia Sądu4 zapadły w związku z udzielaniem jednego typu świadczenia - hemodializy, lecz argumentacja i podsumowujące ją wnioski mogą być pomocne także w ocenie innych ...


1 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89), powoływana dalej jako u.z.o.z. Przepis ten stanowi, że „Zakład opieki zdrowotnej nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia".
  2 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1943 ze zm.), powoływana dalej jako u.z.l.l.d. Przepis ten stanowi, że „Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki".
3 Tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 stycznia 2006 roku, V CSK 60/05 (niepubl.). Oprócz orzeczeń przytoczonych przeze mnie w artykule „Świadczenia ponadlimitowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego" (Prawo i Medycyna 2006, nr 1) stanowisko takie zostało przez Sąd Najwyższy zajęte w wyrokach z dnia 15 grudnia 2005 roku, II CSK 21/05 (OSNIC 2006, nr 9, poz. 157), z dnia 14 listopada 2006 roku, II CSK 190/ 06 (niepubl.), z dnia 12 grudnia 2006 roku, II CSK 264/06 (niepubl.), z dnia 12 grudnia 2006 roku, II CSK 287/06 (niepubl.) i z dnia 4 stycznia 2007 roku, V CSK 396/06 (niepubl.), z dnia 30 maja 2007 r., IV CSK 60/07 (niepubl.) i w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 sierpnia 2007 r., I CSK 125/07 (niepubl.). Warto zauważyć, że gwarancja zapłaty za te świadczenia ponadlimitowe pośrednio powinna także wpływać na bezpieczeństwo sytuacji pacjentów dzięki zwiększeniu się gotowości niesienia im pomocy medycznej - bez ryzyka nieuzyskania wynagrodzenia za wykonane czynności medyczne.
4 Wyroki SN z dnia 4 stycznia 2007 roku, V CSK 396/06 (niepubl.) i z dnia 9 maja 2007 roku, II CSK 43/07 (niepubl.), w których nastąpiło oddalenie skarg kasacyjnych strony powodowej (świadczeniodawcy) oraz wyrok z dnia 12 grudnia 2006 r., II CSK 287/06 (niepubl.), w którym nastąpiło uchylenie wyroku Sądu II instancji i przekazanie sprawy temu Sądowi wskutek uwzględnienia skargi kasacyjnej pozwanego Narodowego Funduszu Zdrowia. Z uwagi na to, że w uzasadnieniu ostatniego z powołanych orzeczeń przedstawione zostały dość krótkie rozważania dotyczące świadczeń ponadlimitowych w przypadku schorzeń przewlekłych, sprowadzające się do wskazania, że strona powodowa nie udowodniła nagłej, natychmiastowej potrzeby wykonania dializ, w dalszej analizie omawiane będą dwa pierwsze z powołanych orzeczeń. Zapłata za wykonane ponadlimitowo zabiegi hemodializy nastąpiła natomiast w sprawie II CSK 264/06 (nie-publ.) zakończonej wyrokiem z dnia 12 grudnia 2006 roku. Z uzasadnienia wyroku wynika jednak, że SN nie badał, czy wspomniane świadczenia zostały wykonane w sytuacji nagłej konieczności udzielenia pomocy, ponieważ kwestia ta nie była przedmiotem zarzutów, zgłoszonych w ramach podniesionej przez stronę zobowiązaną podstawy naruszenia prawa materialnego, podczas gdy jednocześnie zarzut naruszenia przepisów postępowania nie podlegał uwzględnieniu.

Ilość stron: 15
Copyright © 2007 - 2012 Prawo i Medycyna. Wszelkie prawa zastrzeżone.